วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศ ก.ค.ศ. ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ประกาศ ก.ค.ศ. ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

Advertisement

เรื่อง แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วน ที่ ศธ ๐๒๐๖.๑๐/๑๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศ ก.ค.ศ. ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้ทราบและถือปฏิบัติ และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กําหนดแนวทาง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบการจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครอบคลุม ถึงคณะกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามที่กําหนดในกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการปฏิบัติและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

ประกาศ ก.ค.ศ. ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

๑. ให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจ ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย เช่น การบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

๒. ในกรณีกรรมการที่กําหนดในลักษณะที่เป็นชื่อตําแหน่ง ผู้แทนของตําแหน่ง ผู้แทนของหน่วยงาน ของรัฐ และผู้แทนของคณะกรรมการ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเป็นพื้นฐาน รวมทั้ง ต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นข้าราชการพลเรือน ต้องยึดถือปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้อํานาจหน้าที่ของกรรมการดังกล่าว

๓. ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืน จริยธรรม ให้คณะกรรมการที่มอบหมายผู้แทนเป็นผู้พิจารณาตามกระบวนการรักษาจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการที่มอบหมายว่าจะให้ผู้นั้น หรือผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ ประกาศก.ค.ศ. ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments