ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค”

2159
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค”
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค”

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓
“ระดับภูมิภาค”
………………………………..

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค” เรียบร้อยแล้ว
มีผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ จำนวน ๓๗เรื่อง ประกอบด้วย
ผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน ๒ เรื่อง
ผลงานวิจัย “ระดับดี” จำนวน ๕ เรื่อง
และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน ๓๐ เรื่อง

ผลงานวิจัย “ระดับดี” จำนวน ๕ เรื่อง และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน ๓๐ เรื่อง ดังนี้

ผลงานวิจัยระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล

1..การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน

นายอัศวิน ธะนะปัด
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)

นายพิรุณ ไพสนิท โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ผลงานวิจัยระดับดี จำนวน 5 รางวัล

1.ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับรูปแบบการเรียน
แบบโครงงานมัลติมีเดียและเครื่องมือทางปัญญา
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุไหวเหราะ สันหรีม โรงเรียนตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

2.ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ว่าที่ ร้อยตรีจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร

3.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายณเอก อึ้งเสือ. โรงเรียนเทศบาล 2
พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการสอน แบบศูนย์การเรียนที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี

5.ความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยด้านบุคคลกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ โรงเรียนห้วยชันวิทยา
จังหวัดขอนแก่น

ผลงานวิจัยระดับชมเชย จำนวน 30 รางวัล

1.การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมหุ่นยนต์เล็กเดินตามเส้นแบบอัตโนมัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2.รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จังหวัดบึงกาฬ

3.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยบทเรียนการ์ตูน
เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

4.การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways
รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

นางสายพิน วงษารัตน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

5.ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอภิญญา การิกาญจน์. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงออกแบบที่มีต่อความสามารถการแก้ปัญหาแบบร่วมมือและผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางวาสนา รุ่งอนุรักษ์
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
จังหวัดอุดรธานี

7.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย
ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ควบคู่กับแอปพลิเคชัน Plickers และ Classdojo

นางยุพิน พลเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม

8.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เรื่องการวิเคราะห์
และออกแบบระบบฐานข้อมูล สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบซิปปาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นายนิรันด์ สารรัมย์
โรงเรียนบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

9.ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา ส33102 สังคมศึกษา 6

นางเรียมศิริ สำเภา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์

10.การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
โรงเรียนบ้านโป่ง
จังหวัดเชียงราย

11.รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม วิชาสังคมศึกษา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
โรงเรียนชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

12.รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน
ชุดสอนหนูเป็นเด็กดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
จังหวัดเพชรบูรณ์

13.การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรียาภัย

นางอิสริญ บุญหนัก
โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัดชุมพร

14.ผลการพัฒนาและจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นายณัฐพล บัวอุไร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จังหวัดปทุมธานี

15. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมนวดฝ่าเท้า วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและจิตบริการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

นางชนกานต์ เหลาแตว
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

16.รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นางอรทัย ธรรมโม
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
จังหวัดนครพนม

17.การจัดการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายวันเฉลิม บุญเกษม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

18.การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน R.I.C.E. วิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่องเอกเทศสัญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ด้วยการผสมผสานกระบวนการเรียนการสอนของประเทศออสเตรเลีย
และกิจกรรมจิตตปัญญาของประเทศไทย

นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร

19.การพัฒนาหลักสูตรทัศนศิลป์บูรณาการงานอาชีพโดยใช้รูปแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์
โรงเรียนชุมแพวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น

20.การพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดี:
การประยุกต์โมเดลเชิงโครงสร้าง

นายวชิรวิทย์ เวณุโกเศศ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
จังหวัดหนองคาย

21.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ
รหัสวิชา 2104 – 2106 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคตาก

นายสุรศักดิ์ ยะกัน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
จังหวัดตาก

22.การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ค30295
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผ่านแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการชี้นำตนเอง

นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม

23.ผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ ที่มีต่อจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมณฑา ปานทองคำ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
กรุงเทพมหานคร

24.การพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา โดยชุดกิจกรรมการสอนด้านการอ่านมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษา: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

นางสาวศศิธร ต้องถือดี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

25.การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาวนิสา พันละภะ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

26.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ QSCCS โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางอรวรรณ กองพิลา
โรงเรียนนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

27.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการบริหาร โรงเรียนบ้านแสนสุข ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ
โรงเรียนบ้านแสนสุข
จังหวัดสระแก้ว

28.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ โรงเรียนคลองบางปู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

นายอานุ ช้างกลาง
โรงเรียนคลองบางปู

29.การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
จังหวัดอุบลราชธาน

30.ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปิดที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภาศกร นารีบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก อีทีวีแม็ค