ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ปีการศึกษา 2564

4079

 

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ปีการศึกษา 2564

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่  29 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้กับองค์กรผู้ใช้ครูภายหลังการบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้วโครงการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจำนวนรุ่นละ 100 ทุนแบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อในประเทศจำนวน 50 ทุนและทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 50 ทุน

สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศปีการศึกษา 2564 ที่มีเป้าหมายรับสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการเข้ารับราชการครูในปีพศ 2559 และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการสอนในประเทศในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนดจำนวน 50 ทุน

 

ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564

ทุนปริญาโท ครู 2564

ทุนปริญาโท ครู 2564

ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564

 

ทุนปริญาโท ครู 2564
ทุนปริญาโท ครู 2564

ทุนปริญาโท ครู 2564

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ปีการศึกษา 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ปีการศึกษา 2564 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม