ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

1713

 

 รับสมัคร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จ้าง
ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร อัตราเงินเดือน

๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษอายุ ๒๓ ปื ขึ้นไป
๒.๒ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในด้านวิชาเอกเป็นอย่างดี
๒.๓ มีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
๒.๔ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การสอน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ มีใจรักการสอน และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู
๒.๖ มีความคล่องตัวในการทำงาน และอุทิศเวลาเพื่อราชการ
๒.๗ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
๒.๘ ไม่เคยถูกคำพิพากษาของศาล
๒.๙ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. การรับสมัคร
ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕ว๓ ในเวลาราชการ โดยนำหลักฐานต่อไปนี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๓๑ วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๓๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓๕ หนังสือรับรองประสบการณ์หรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร

๔. การคัดเลือก และสัมภาษณ์
๔๑ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จะทำการคัดเลือก และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. จะทดสอบความรู้ความสามารถและสัมกาษณ์
๔.๒ โรงเรียนจะทิจารณาจากการทดสอบ สัมภาษณ์ ประวัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์

๕. ประกาศผลการคัดเลือก
๕๑ ประกาศผลเฉพาะผู้ผ่านการคัดเสือกที่ด้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๕๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕’๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สอบถามเพิ่มเติมที่

 รับสมัคร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ