ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2558
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัคถูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา อัตราดจ้งเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาห

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปื

(๓) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สมารถปฏิบัติงานได้ ไรัดวามสามารถหรือจิตฟื้นเฟิองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตามหมายว่ด้วยระเบียบข้ราชการพลเรือน

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้าของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจำงของส่วนราชการท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ที่ผ่นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบศัดเลือกได้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

(๑) จบการศึกษาระดับบริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ครูผู้สอนภาษาจีน

(๗) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน

(๒) มีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

(๓) มีผลการสอบวัดระดับความรู้กาษาจีน (SHK) ระดับ ๕ หรือสูงกว่า

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

(๗) จบการศึษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชเอกภาษาญี่ปุ่น

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

(๓) มีหนังสือรับรองการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N๓ หรือสูงกว่า

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๘- ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ -๑๑.๓๐  น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

 

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย