ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference

1560
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference

เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconferenceในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในการดำเนินการขอรับ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Teleconference ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยสามารถรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทาง คือ
http://www.obectv.tv
http://www.youtube.com/obectvonline
http://www.facebook.com/obectvonline

ทั้งนี้ ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงฯ ตามกำหนดการดังกล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมผุลจาก สพฐ.