ประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565 ลงทะเบียนอบรมที่นี่! เริ่ม 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

2228

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแ บบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

Advertisement

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565  (KSP Webinar 2022) ภายใต้ theme “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด แนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”เนื่องมาจากการเล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพครู เติมเต็มการสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) และการฟื้นคืนการเรียนรู้ (Learning Gain) พลิกวิกฤตหลังสถานการณ์โควิดให้เป็นโอกาส ก้าวผ่านความท้าทายสู่อนาคตของวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพทั้งทักษะชีวิตและสุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญา ซึ่งการจัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาฯ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ ที่มีคุณภาพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

สำหรับการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ ประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565 ในปีนี้ จัดประชุมแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้วิธีการประชุมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar (Web – based – seminar) เข้าร่วมประชุม    ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนา และอภิปราย โดยวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 16 EP รับ EP ละ 5,000 คน ดังนี้

คลิกลงทะเบียนที่นี่!

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565

EP. 1 : เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียนผ่านนวัตกรรม เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

EP. 2 : เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

EP. 3 : พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

EP. 4 : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

EP. 5 : พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม

EP. 6 :  เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต

EP. 7 : มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss  

EP. 8 : จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

EP. 9 : มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss  

Advertisement

EP. 10 : Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education  

EP. 11 : มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)

EP. 12 : ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู

EP. 13 : หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด 

EP. 14 : การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

EP. 15 : อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด  

และ EP. 16 : ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน

คลิกลงทะเบียนที่นี่!

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565

เปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา สำหรับ EP 1 – EP 4 นี้ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565 และร่วมกิจกรรมอบรมได้ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยเกียรติบัตรที่ได้รับจะแยกตามหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อที่เลือกเข้าร่วมประชุม

ประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565

ประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565

ประชุมวิชาการออนไลน์ คุรุสภา webinar 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  และติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ @kspwebinar2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/