ประธาน กมว.  เผย เตรียมปรับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ใหม่  เปิดโอกาส นักศึกษาชั้น ปี 3-4  ที่ไม่ได้เรียนสายครู  สมัครเรียนได้

1714

ประธาน กมว.  เผย เตรียมปรับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ใหม่
เปิดโอกาส นักศึกษาชั้น ปี 3-4  ที่ไม่ได้เรียนสายครู  สมัครเรียนได้

 

ประธาน กมว.  เผย เตรียมปรับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ใหม่  เปิดโอกาส นักศึกษาชั้น ปี 3-4  ที่ไม่ได้เรียนสายครู  สมัครเรียนได้
ประธาน กมว.  เผย เตรียมปรับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ใหม่  เปิดโอกาส นักศึกษาชั้น ปี 3-4  ที่ไม่ได้เรียนสายครู  สมัครเรียนได้ (ภาพจาก  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา)

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ( ประธาน กมว.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปีการศึกษา 2562 เป็นปีสุดท้ายที่ กมว.จะรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ “ป.บัณฑิต” ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเก่า
โดยจะไม่มีการรับรองหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก แต่เมื่อมีการปรับมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ ในปี 2562 กมว.มองว่าต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ด้วย

 

การปรับหลักสูตรเป็นหน้าที่ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ไม่ใช่หน้าที่ของ กมว. ดังนั้น กมว.จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต โดยมีตนเป็นประธาน และ มีผู้แทนคุรุสภา ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตร  และหน่วยงานที่ใช้ครู เป็นอนุกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับคนเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง.

 

เพราะวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ป.บัณฑิต คือ การเปิดโอกาสให้คนที่เป็นครูอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาเรียน แต่ปรากฏว่ามีบางสถาบันรับหมด คนไม่ได้ทำหน้าที่ครูก็รับมาเรียน จึงต้องหาแนวทางเพื่อให้หลักสูตร ป.บัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

 

“ปัญหาที่พบ คือ บางสถาบันรับคนที่ไม่ได้เป็นครูมาเรียน ป.บัณฑิต ทำให้มีปัญหาต่อเนื่องว่าไม่มีที่ฝึกสอน
ซึ่งหลายคนยอมที่จะไปสอนในโรงเรียนเอกชนฟรีๆ เพื่อให้ตัวเองมีสถานที่ฝึกสอน แล้วให้สถาบันที่ไปเรียน ป.บัณฑิต มานิเทศก์ สิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการวางหลักเกณฑ์ไว้ดีมากเพียงใด แต่ในทางปฏิบัติสถาบันที่เปิดสอนบางแห่ง ไม่ได้ตรวจสอบสัญญาจ้างก่อน  ทำให้คนที่ไม่มีคุณภาพสมบัติผ่านเข้ามาเป็นครูได้ เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ผ่านกระบวนการที่ไม่รัดกุม จึงไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการ” ประธาน กมว. กล่าว

 

หลักสูตร ป.บัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาชีพเดิมที่ กมว.รับรอง จะเปิดสอนปีการศึกษา 2562 ได้เป็นปีสุดท้าย แต่ยังมีบางสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้เปิดสอนได้ 5 ปี ซึ่งจะเปิดได้ถึงปีการศึกษา 2563 ส่วนที่ กมว.กำลังจะจัดทำแนวทางการจัดหลักสูตร ป.บัณฑิตตามมาตรฐานใหม่นี้ก็จะทำคู่ขนานกันไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้ ถ้าทำได้ทันก็จะใช้ได้เลย

 

โดยแนวทางใหม่จะเปิดช่องว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเสาร์-อาทิตย์ และไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลา 1 ปี สำหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้ว แต่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้น ปี 3-4 ที่ไม่ได้เรียนวิชาครู แต่สนใจจะเป็นครูมาเรียนได้ด้วย ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ผู้เรียน เมื่อเรียนจบก็สามารถสมัครเป็นครูได้ ส่งผลให้ในอนาคตคนที่จบจากคณะอื่น ๆ ซึ่งมีความรู้เฉพาะทางมาเป็นครูได้ โดยอาจจะมีความสามารถในการสอนที่ลึกกว่า และน่าจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้แน่นกว่าด้วย

 

ขอขอบคุณและติดตามอ่านข่าวนี้ต่อได้ที่