ด่วนที่สุด รมว.ศธ.ขอทราบ ประวัติการรับราชการ ของข้าราชการสังกัด สพฐ.

2935

ด่วนที่สุด รมว.ศธ.ขอทราบ ประวัติการรับราชการ ของข้าราชการสังกัด สพฐ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลประวัติการรับราชการ และผลงานที่โดดเด่น ของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภทอํานวยการ ระดับสูง/ต้น และ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ในการนี้ สํานักงานรัฐมนตรี จึงขอความอนุเคราะห์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อโปรดมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภท อํานวยการ ระดับสูง/ต้น และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําข้อมูลประวัติการรับราชการ และผลงานที่โดดเด่น แล้วส่งให้ คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อสรุปข้อมูลในภาพรวมนําเรียนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ทั้งนี้ สํานักงานรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย

จักขอบคุณยิ่ง

ด่วนที่สุด รมว.ศธ.ขอทราบ ประวัติการรับราชการ ของข้าราชการสังกัด สพฐ. ด่วนที่สุด รมว.ศธ.ขอทราบ ประวัติการรับราชการ ของข้าราชการสังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด รมว.ศธ.ขอทราบ ประวัติการรับราชการ ของข้าราชการสังกัด สพฐ. ด่วนที่สุด รมว.ศธ.ขอทราบ ประวัติการรับราชการ ของข้าราชการสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ :

1. ว 2635 [‘ ขนาดไฟล์ 675.03 KB ‘]

ที่มา : สพร.สพฐ.

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม