ประเดิมเลิกจ้างเลขาธิการคุรุสภา

545

ประเดิมเลิกจ้างเลขาธิการคุรุสภา
วันนี้ (21 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ในกลุ่มแชทไลน์ของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ได้มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 53053/1411 เรื่อง
การบอกเลิกจ้างเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งลงนามโดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2558 โดยมีเนื้อหาว่า
ตามข้อตกลงที่อ้างถึงคณะกรรมการคุรุสภา (นายจ้าง) ได้ตกลงจ้าง นายอำนาจ
สุนทรธรรม (ลูกจ้าง)
ตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาเป็นเวลา 4
ปีนับตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้
ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2558
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่
7/2558 ลงวันที่16 เม.ย.2558
ให้เลขาธิการคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกำหนด
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และถือว่าคำสั่ง
หรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญนี้และที่สุด ทั้งนี้
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเลขาธิการคุรุสภา
ส่งผลต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงจ้างเลขาธิการคุรุสภา เลขที่1/2556
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2556 ข้อ 2
ที่กำหนดว่าลูกจ้างต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่คุรุสภา ดังนั้น
การที่เลขาธิการคุรุสภา ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยผลของคำสั่งหัวหน้า
คสช.ดังกล่าวทำให้โดยสภาพเลขาธิการคุรุสภา ไม่อาจปฏิบัติงานเต็มเวลา
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงจ้างได้เช่นกัน
และการที่มีข้อตกลงจ้างดังกล่าวไว้
ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของคุรุสภา
คณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติให้บอกเลิกจ้าง นายอำนาจ สุนทรธรรม
เลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.2558 เป็นต้นไป
ตามข้อตกลงของการเลิกจ้างเลขาธิการคุรุสภา ที่ 1/2556 ลงวันที่ 17 มิ.ย.
2556 โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 3
เดือน

ด้าน นายอำนาจ กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือคำสั่งเลิกจ้างตั้งแต่เมื่อวันที่
14 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก็รับทราบว่าเจ้านายเลิกจ้าง ก็ต้องยอมรับในคำสั่ง
ส่วนจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ.“