ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

1691

 

ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

โดย วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

เพิ่มเพื่อน

๑. การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี)
การทดสอบปลายภาค/ปลายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามกรอบ
มาตฐานและตัวชี้วัดใน ๘ กลุ่มสระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย
สถานศึกษาสมารถกำหนดวันและเวลในกรทดสอบได้เองตามกรอบเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบปลายภาค/ปลาย สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๘ มษายน ๒๕๖๔ และอนุติการจบการศึกษาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
สถานศึกษาสามาถกำหนดรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลปลายภาค/ปลายปี ได้หลากหลาย
ตามความเหมาะสม เช่น กาทดสอบ กาชักถาม การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น

๒. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของประเทศ
ตามกรอบมาตฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
 ๒.๑ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่ชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการประเมินผู้เรียนในแต่ละระดับ ดังนี้

ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนในระดับชั้น
ป.๖ และ ม.๓ ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการทดสอบตามความสมัครใจของแต่ละคน
ส่วนในระดับชั้น ม.๖ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการทดสอบตามปกติ

             ๒.๒ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนชั้น ป..๓ จำนวน ๒ ด้าน คือ          ความสามารถด้านภาษไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน
กำหนดการทดสอบ คือ สอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศผลวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเสนอ
รูปแบบและแนวทางดำเนิงานการทดสอบให้ระดับนโยบายพิจารณาตัดสินใจ

๓. การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)
การทดสอบเพื่อคัดเลือกข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดเหมาะสมที่จะสามารถข้าเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ โดยที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ) เป็นผู้ดำเนินการและกำหนดวันเวลาการทดสอบ
การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ฯ ประกอบด้วย การทดสอบ GAT/PAT
และการดสอบวิชาสมัญ ๙ วิชา และนำคะแนนดังกล่าวไปยื่นผ่านระบบ TCAS
กำหนดการสอบการทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดย วิษณุ ทรัพย์สมบัติ