ปรับตัวชี้วัดอย่างละเอียด แผนการพัฒนาปฐมวัย รับสถานการณ์โควิด

1542
ปรับตัวชี้วัดอย่างละเอียด แผนการพัฒนาปฐมวัย รับสถานการณ์โควิด
ปรับตัวชี้วัดอย่างละเอียด แผนการพัฒนาปฐมวัย รับสถานการณ์โควิด

ปรับตัวชี้วัดอย่างละเอียด แผนการพัฒนาปฐมวัย รับสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 และการรายงานผลการติดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงภาวะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จำเป็นต้องสร้างการบูรณากันทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ดร.วิษณุ ได้มอบหมายให้ สกศ.ปรับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่นและสอดรับผลกระทบโควิดเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกขับเคลื่อนสำคัญภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ที่ต้องย้ำติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของหน่วยงานต้นสังกัดทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

“ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับตัวชี้วัดอย่างละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ มาตรการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เพื่อลดความซ้ำซ้อนการบริหารงาน เพราะการพัฒนาเด็กไม่ได้มีแค่พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญาเท่านั้น แต่ยังมีทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง (Executive Functions : EF) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก

ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเสาหลักการพัฒนาตัวตนในเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกระบวนการความคิดระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเด็กปฐมวัย ผนวกเข้ากับแผนการขับเคลื่อนต่อเนื่องกันทุกกระทรวงในสถานการณ์โควิด จะทำให้ไม่ขาดตอนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561” ดร.อำนาจ กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก ปรับตัวชี้วัดอย่างละเอียด แผนการพัฒนาปฐมวัย รับสถานการณ์โควิด จาก At_HeaR