Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปรับวิธีคัดเลือกผู้บริหารสังกัดสอศ

Advertisement

ปรับวิธีคัดเลือกผู้บริหารสังกัดสอศ.

เพิ่มเพื่อน

„ก.ค.ศ. แก้เกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผอ.-รองผอ.สถานศึกษาสังกัด สอศ.
กลุ่มประสบการณ์ไม่ต้องสอบข้อเขียน มอบ อ.ก.ค.ศ.สอศ.
วางหลักเกณฑ์หวั่นเล่นพรรคเล่นพวก

Advertisement

วันนี้ (29 มิ.ย.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งกลุ่มทั่วไป จะสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์
ส่วนกลุ่มประสบการณ์คัดเลือกโดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

Advertisement

“การคัดเลือกกลุ่มทั่วไป คะแนนเต็ม 300 คะแนน แบ่งเป็น ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน ความสามารถการบริหารงานในหน้าที่ 100
คะแนน และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน 50 คะแนน
สัมภาษณ์ 50 คะแนน กลุ่มประสบการณ์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งเป็น ภาค ก
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 150 คะแนน และภาค ข สัมภาษณ์ 50 คะแนน
ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ60
และให้ประกาศรายชื่อเรียงลำดับที่ตามผลคะแนนจากมากไปหาน้อย
เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง โดยบัญชีมีอายุ 2 ปี ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ ” พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เพราะการเรียนการสอนสายอาชีพ
จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์บริหารงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
การสอบเพียงอย่างเดียวทำให้ได้คนไม่สอดคล้องกับความต้องการและขาดหลักการ
บริหารงานสถานศึกษา อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่า
การคัดเลือกโดยเฉพาะกลุ่มประสบการณ์จะมีการเล่นพรรคเล่นพวก ดังนั้น
จึงมอบให้
อ.ก.ค.ศ.สอศ.ไปวางหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมและตรงตามหลักธรรมาภิบาล. “

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/331405

You might also like