วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันปรับเพิ่มราคานมโรงเรียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ปรับเพิ่มราคานมโรงเรียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

Advertisement

ปรับเพิ่มราคานมโรงเรียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กรณีนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์จากเดิมราคา 6.58 บาทต่อถุง เป็น 6.89 บาทต่อถุง และนมโรงเรียนชนิดยู เอช ที จากเดิมราคม 7.82 บาทต่อกล่อง เป็น 8.13 บาทต่อกล่อง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ สำหรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบผลการจัดหานมโรงเรียนตามจ่ายจริงโดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนและหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงพิจารณานำเงินรายได้หรือเงินสะสมมาสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสแรกก่อน โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นชองสำนักงบประมาณ

ในการปรับราคากลางนมโรงเรียนให้เทียบเคียงกับแนวทางการอนุญาตปรับราคานมพาณิชย์ ซึ่งอนุญาตให้ปรับราคาเฉพาะต้นทุนน้ำนมดิบที่สูงขึ้น 1.5 บาท/กิโลกรัม ตามขนาดบรรจุและสัดส่วนการใช้น้ำนมดิบ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนถุงหรือกล่องละ 0.31 บาท

Advertisement

มติคณะรัฐมนตรี โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อ่านเพิ่มที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก รัฐบาลไทย

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ ศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments