ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1397

ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบหลักการ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการทยอยปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569) ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ ที่เสนอในปีที่ 4 (พ.ศ. 2569) เป็นอัตราที่ควรจะเป็นตามผลการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.) ของสถานศึกษารัฐและเอกชน และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง          4 ปี ดังกล่าว เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายจำนวนผู้เรียนจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
กรอบวงเงินงบประมาณตามอัตราที่เสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 – 2569) มีรายละเอียดงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้

ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า (บาท)
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) 46,482,393,398
ปีที่ 1 (พ.ศ. 2566) 48,741,622,878 2,259,229,480
ปีที่ 2 (พ.ศ. 2567) 50,399,124,413 1,657,501,535
ปีที่ 3 (พ.ศ. 2568) 52,612,284,435 2,213,160,022
ปีที่ 4 (พ.ศ. 2569) 54,548,868,759 1,936,584,324

สาระสำคัญของเรื่อง
เรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอมานี้เป็นการขอปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อัตราเงินอุดหนุนฯ) ในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษารัฐและเอกชน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และสถานประกอบการ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ              สรุปได้ ดังนี้

ประเด็น ค่าจัดการเรียน
การสอน
ค่าอุปกรณ์
การเรียน
ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การศึกษาในระบบ
  • การจัดการศึกษาทั่วไป (สถานศึกษารัฐและเอกชน) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
ข้อเสนอปรับเพิ่ม
(อัตราที่ขอปรับเพิ่มเป็นอัตราเฉลี่ยจากทุกระดับการศึกษา)
ปีที่ 1 ร้อยละ 2
ปีที่ 2 ร้อยละ 8
ปีที่ 3 ร้อยละ 16
ปีที่ 4 ร้อยละ 20
(จากอัตราปัจจุบัน)
ปีที่ 1 ร้อยละ 17
(ปรับตามส่วนต่างที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับอัตราปัจจุบัน)
ปีที่ 2 – ปีที่ 4
คงอัตราที่ปรับในปีที่ 1
ปีที่ 1 อุดหนุนครบ 1 ชุด (ร้อยละ 7 ) สำหรับทุกคนและอุดหนุนเพิ่มเติม 1 ชุด เฉพาะผู้เรียนยากจน
ปีที่ 2 – ปีที่ 4
คงอัตราที่ปรับในปีที่ 1
ปีที่ 1 ร้อยละ 2
ปีที่ 2 ร้อยละ 8
ปีที่ 3 ร้อยละ 14
ปีที่ 4 ร้อยละ 30
(จากอัตราปัจจุบัน)
การศึกษานอกระบบ
ข้อเสนอปรับเพิ่ม ปรับเป็นอัตราเดียวกันกับการศึกษาในระบบสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบทุกคน ปรับเป็นอัตราเดียวกันกับการศึกษาในระบบเฉพาะผู้เรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ปรับเป็นอัตราเดียวกันกับการศึกษาในระบบเฉพาะผู้เรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ปรับเป็นอัตราเดียวกันกับการศึกษาในระบบสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบทุกคน

หมายเหตุ        1. ค่าหนังสือเรียนมีการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้เสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ
2. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและ                   ค่าเครื่องแบบ
ทั้งนี้ การขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ ศธ. (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ได้ใช้ข้อมูลจำนวนผู้เรียนในปัจจุบันและข้อมูลผู้เรียนยากจน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 พบว่า คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้เรียนทั้งหมด) ในการนำมาประมาณการแนวโน้มจำนวนผู้เรียนในระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2569) โดยได้พิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เรียนการศึกษาในระบบและนอกระบบ (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 – 2563 การศึกษา             ในระบบ พบว่า จำนวนผู้เรียนลดลงประมาณร้อยละ 0.8 ต่อปี และข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 – 2565 การศึกษานอกระบบ พบว่าผู้เรียนลดลงประมาณร้อยละ 8.7 ต่อปี) ด้วย เพื่อประมาณการงบประมาณตามอัตราเงินอุดหนุนฯ               ที่จะเสนอขอปรับเพิ่มในปีที่ 1 – ปีที่ 4
การขอปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับอัตราให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียน/ผู้ปกครอง สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ลดอุปสรรคสำคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนยากจน ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานและการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การเลื่อนระดับ ข้าราชการอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

คนละครึ่งเฟส 5 คนละ 800 บาท ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65