Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปลัด ศธ.คาดปรับเนื้อหา ‘ร.9-ร.10’ ในหนังสือเรียนเสร็จ ม.ค.60

Advertisement

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลักสูตร และหนังสือเรียน พร้อมทั้งวางแผน
กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นของทั้ง 3
หน่วยงาน พบว่าหลักสูตรแทบไม่ต้องปรับอะไรมาก
แต่ในส่วนของหนังสือเรียนต้องปรับปรุงรายละเอียดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งจะเป็นหนังสือเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะดำเนินงานใน 2 ส่วน คือ
1.จัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 และ 2.แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด
จะปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

“การจัดทำหนังสือเรียนใหม่จะทันเปิดภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2560 แน่นอน โดย สพฐ.กำหนดปฏิทินให้ทุกสำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับ
และผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจให้เสร็จในเดือนมกราคม
ให้สถานศึกษาสั่งซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
ซึ่งสั่งซื้อพร้อมกับหนังสือในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทุกวิชา ส่วนของ สอศ.และ กศน.ยืนยันว่าไม่มีปัญหา โดยเฉพาะ
กศน.จะสั่งซื้อหนังสือเมื่อทราบจำนวนผู้เรียนแน่นอนแล้ว” นายชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like