ด่วนที่สุด หนังสือแจ้งจาก สพฐ. เกี่ยวกับการปิดโรงเรียนตามมติ ครม.

2768
ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ

 

ด่วนที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ปิดเรียนตัวยเหตุพิศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พศ. 2563 ความแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานตึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการตึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม 2563

๒. ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากรทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

๓. ให้สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดำเนินการกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ในกรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยืในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

๔. เรื่องการรับนักเรียนในภาพรวมของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป