มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

793

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ห้ามมิให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทําการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทําเอกสาร จําหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เปิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

เพิ่มเพื่อน

2. สอดส่อง กํากับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ

3. กําหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ์กรณีดังกล่าว และมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการสอบ

 

หนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

หนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
หนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

หนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
หนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กศน.ประกาศรับสมัครสอบ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา