ผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ปีงบ 2563

2427

ผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ปีงบ 2563

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เร่งรัดให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศน์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  http://cse-elearning.obec.go.th และให้รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีสถานศึกษาบางแห่งยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเร่งรัดให้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้รายงานผลโรงเรียนที่ยังไม่มีครูเข้ารับการอบรมโปรแกรมดังกล่าว และ /หรือ โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในปีการศึกษา 2563 และชี้แจงเหตุผลตามความจำเป็นประกอบรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล ผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ปีงบ 2563 จาก สพฐ.ค่ะ