ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 30 สิงหาคม 2562)

1295

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำผลการประชุม ก.ค.ศ. ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มาฝากครับ โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การหารือโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 

เห็นชอบเสนอ ปลัด ศธ.เป็นผู้แทนในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

จากการที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 มาตรา 8 ได้บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (นายกฯ มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) (2) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ (3) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ ในสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น

 

ในส่วนของผู้แทน ก.ค.ศ. ที่ประชุมมีมติเสนอ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ค.ศ. เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ม.จ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้แทนสำรอง

หารือโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับข้าราชการครู

ที่ประชุมได้นำประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาหารือร่วมกัน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่องภาระของครู จะต้องผูกพันกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น ภาระของครูจะต้องเกี่ยวข้องกับภาระของเด็ก

 

อีกส่วนก็คือ เรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติ ต้องการให้ข้าราชการครูเข้าสู่สวัสดิการต่าง ๆ ได้ชัดเจนและทำให้เข้มข้นขึ้น เช่น เรายังไม่กระจายความพร้อมพอที่จะเชื้อเชิญครูสายปฏิบัติไปสู่สายบริหาร ศธ.จึงต้องมีแผนที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าใจ และตรงกับความสามารถให้มากขึ้น จึงฝากเลขาธิการ ก.ค.ศ.วางโครงสร้างให้ชัดเจน แม้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลา แต่ก็ต้องการให้ดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการเตรียมคนไปสู่ศตวรรษที่ 21

 

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป จะดูเรื่องโครงสร้างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวันนี้มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นมากมายทุกวัน “หากโครงสร้างแข็งแรงแค่ไหน แต่จริยธรรมไม่ดี ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น”เพราะสุดท้ายอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เราจึงต้องช่วยกันวางระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ลดน้อยลง

 

ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานในภูมิภาคจะชัดเจนมากขึ้น แต่ย้ำว่าจะไม่ลิดรอนสิทธิ์ของใคร การประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่สร้างสรรค์ ที่มีคนคิดวางระบบไว้แล้ว แต่จะนำเอามาปฏิบัติ และดูข้อติดขัดคืออะไร หรืออะไรที่เราขาด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางโครงสร้างให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดผลงานที่จับต้องได้ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อต้องการให้กระบวนการสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ชัดเจน

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารซี 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครม. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทนสวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทนสวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทนสวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง
ผลตอบแทนสวัสดิการข้าราชการครู ก.ค.ศ. ประชุมหารือปรับโครงสร้าง

ขอบคุณที่มา : https://moe360.blog/2019/08/30/ผลประชุม-ก-ค-ศ/