ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

1611
ประชุมคุรุสภา62
ประชุมคุรุสภา62

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

– การดำเนินงานออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 547 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 370 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 147 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 24 ราย พร้อมทั้งรับทราบการอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 1,078 ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 873 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 179 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 10 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 16 ราย

– การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล (Web Service) เพื่อการบริการภาครัฐและประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Teachers and Education Personal Information System: TEPIS) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อาทิ ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบบค่าธรรมเนียม เป็นต้น ปัจจุบันมีข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกว่า 1,100,000 คน โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) จำนวน 4 หน่วยงาน คือ กรมการปกครอง กระทรวงยุติธรรม กรมการจัดหางาน และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล (Web Service) จำนวน 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

– รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ที่ประชุมรับทราบการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ซึ่งผลสำรวจพบว่าความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งมีค่าร้อยละ 91.40 และมีข้อเสนอแนะในการให้บริการ อาทิ การปรับปรุงด้านสถานที่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

– การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ประชุมได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 หลักสูตร, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร, ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร, ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร และปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร

– แต่งตั้งประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

ที่ประชุมเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีการมอบรางวัลและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นอนุกรรมการร่วมคณะตามที่เห็นสมควรต่อไป

– แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด

ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ชุด คือ คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี), คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา, คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้นำข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณารายละเอียด ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ​ต่อไป

– การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบการนำผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น.

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/10/2562

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก  เพจ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.