ผลการประชุม คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

1758
ผลการประชุม คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ผลการประชุม คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563 

ผลการประชุม คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ผลการประชุม คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563  ซึ่งมี  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มาฝากดังนี้ครับ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผลการประชุม สรุปดังนี้

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบการรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยที่ประชุมเห็นชอบ การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ได้เสนอหลักสูตรต่าง ๆ มาให้คุรุสภารับรอง ดังนี้

  1. ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556
    มีสถาบันฯ จำนวน 158 แห่ง เสนอ 1,246 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 1,244 หลักสูตร
  2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 มีสถาบันฯ จำนวน 63 แห่ง เสนอ 68 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 63 หลักสูตร
  3. ปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีสถาบันฯ จำนวน 45 แห่ง เสนอ 136 หลักสูตร  โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 119 หลักสูตร
  4. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารทางการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีสถาบันฯ เสนอ 213 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 193 หลักสูตร
  5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารทางการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีสถาบันฯ เสนอ 85 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 77 หลักสูตร

 

รับทราบเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานของคุรุสภา  ที่ประชุมรับทราบ วาระประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 10 เรื่อง ดังนี้

1.การดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
– ครู ออกใบอนุญาต 13,571 ราย ต่อใบอนุญาต 14,116 ราย
– ผู้บริหารสถานศึกษา ออกใบอนุญาต 307 ราย ต่อใบอนุญาต 814 ราย
– ผู้บริหารการศึกษา ออกใบอนุญาต 164 ราย ต่อใบอนุญาต 123 ราย
– ศึกษานิเทศก์ ออกใบอนุญาต 27 ราย ต่อใบอนุญาต 106 ราย

2.การดำเนินงานออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 12,131 คน

3.รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 3 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยรายรับจากงบประมาณแผ่นดินรวมกับรายได้คุรุสภา (เงินนอกงบประมาณ) ประมาณ 400 ล้านบาท มีแผนดำเนินงานประกอบด้วย
– พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และกำกับ ดูแลการประกอบวิชาชีพ
– พัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
– ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
– พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

4.รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย 7 งาน/โครงการ มีรายการปรับปรุงการควบคุม 14 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ

5.ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา รอบปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ผลการประเมินระดับคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80.21 อัตราเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 8

6.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ 30 มิถุนายน 2563 มีสมาชิกกองทุนฯ 306 คน ส่งเงินสะสมร้อยละ 3 ต่อเดือน รวม 270 ล้านบาท

7.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ

8.การให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 5 สถาบัน 28 คน

9.การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น.

10.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและคะแนน ดังนี้
– ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)
– ความประพฤติและประวัติการทำงาน (20 คะแนน)
– แนวคิดและวิสัยทัศน์ (50 คะแนน)

ผู้สรุป  / อานนท์ วิชานนท์

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. 360 องศา)