Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562

ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Advertisement

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯจํานวน 1 ชุด 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสํารวจในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมิน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

 

You might also like