ผลการสำรวจความต้องการ ของประชาชน พ.ศ. 2564 พึงพอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาล ระดับมาก -มากที่สุด

1115
ผลการสำรวจความต้องการ ของประชาชน พ.ศ. 2564 พึงพอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาล ระดับมาก -มากที่สุด
ผลการสำรวจความต้องการ ของประชาชน พ.ศ. 2564 พึงพอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาล ระดับมาก -มากที่สุด

ผลการสำรวจความต้องการ ของประชาชน พ.ศ. 2564 พึงพอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาล ระดับมาก -มากที่สุด

เรื่อง  ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564

ผลการสำรวจความต้องการ ของประชาชน พ.ศ. 2564 พึงพอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาล ระดับมาก -มากที่สุด
ผลการสำรวจความต้องการ ของประชาชน พ.ศ. 2564 พึงพอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาล ระดับมาก -มากที่สุด

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 (เช่น ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ) [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข  รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย  สสช. ได้สอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 46,600 คน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
            

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ร้อยละ 45.5 และร้อยละ 47.2 ตามลำดับ)

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ           (เช่น โควิด-19 ปัญหาน้ำท่วม) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น ควบคุมราคาสินค้า หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชดเชยรายได้ ช่วยเหลือผู้ว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง หาตลาดรองรับผลผลิตด้านการเกษตร
2.2 ควรมีมาตรการและสวัสดิการของรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้ทั่วถึงและเพียงพอ               เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การรักษาพยาบาลฟรี การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการให้                 ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เช่น การแก้ปัญหาน้ำท่วม การจำหน่ายสินค้า      ราคาถูก

ครูอัพเดตเอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 มกราคม 2564