Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผลคะแนนโอเน็ตเด็กไทยดีขึ้น69จังหวัด

Advertisement

ผลคะแนนโอเน็ตเด็กไทยดีขึ้น69จังหวัด

เพิ่มเพื่อน

สกศ. ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรก ระหว่าง ปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด พบผลคะแนนโอเน็ตเด็กไทยดีขึ้น69จังหวัด
จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 07.16 น.

Advertisement

วันนี้ (26 มี.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวชี้วัด ซึ่ง สกศ.ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรก โดยประเมินผลระหว่าง ปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด จำนวน 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด นั้น ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษา ใน 3 ระดับชั้น พบว่า ผลคะแนนโอ-เน็ตเฉลี่ย รวม 5 วิชาระดับประเทศ ประกอบด้วย

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 ระดับ ป.6 เท่ากับ 44.39 ระดับ ม.3 เท่ากับ 37.91 และระดับ ม.6 เท่ากับ 34.81ส่วนปี 2559 ระดับ ป.6 เท่ากับ 43.19 ระดับ ม.3 เท่ากับ 38.29 และระดับ ม.6 เท่ากับ 34.49โดย กทม. ครองตำแหน่งจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ระดับ ป.6 เท่ากับ 50.41 ระดับ ม.3 เท่ากับ 43.52 และระดับ ม.6 เท่ากับ 40.60

Advertisement

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลคะแนนโอ-เน็ต เฉลี่ยระหว่างปี 2558 – 2559 พบว่า ระดับชั้น ป.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด ส่วนระดับชั้น ม.3 ผลคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 69 จังหวัด มีเพียง 8 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส ปราจีนบุรี ปัตตานี ยะลา สตูล อำนาจเจริญ และอุดรธานี สำหรับระดับชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 63 จังหวัด มีเพียง 14 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ได้แก่ กทม. ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตราด นครนายก นครพนม น่าน พัทลุง พิษณุโลก ระนอง ลำปาง สตูล และอ่างทอง ทั้งนี้ เมื่อจัดลำดับ6 ภาค พบว่า

จังหวัดที่มีผลคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยสูงที่สุด ภาคเหนือ คือ แพร่ ในระดับ ป.6 และ ม.3 ส่วนระดับ ม.6 คือ เชียงใหม่ สำหรับแม่ฮ่องสอน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ระดับ ป.6 และ ม.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ สูงสุด ทั้ง 3 ระดับ บึงกาฬ ต่ำที่สุด ระดับ ป.6 และ ม.6 ส่วนระดับ ม.3 คือ นครพนม ภาคกลาง กทม.สูงที่สุด ทั้ง 3 ระดับ สระแก้ว ต่ำที่สุด ภาคตะวันออก ชลบุรี สูงที่สุด ในระดับ ม.3 และ ม.6 ฉะเชิงเทรา ต่ำที่สุด ระดับ ป.6 และ ม.3 ส่วนระดับ ม.6 คือ ตราด ภาคใต้ ภูเก็ต สูงสุด ระดับ ม.3 และ ม.6 ส่วนระดับ ป.6 คือ พัทลุง โดย กระบี่ ต่ำที่สุดทั้ง 3 ระดับ ภาคใต้ สงขลา สูงสุด ทั้ง 3 ระดับ นราธิวาส ต่ำที่สุด ระดับ ม.3 และ ม.6 ส่วนระดับ ป.6 คือ ปัตตานี

“สกศ.ได้สังเคราะห์ข้อมูล โดยชี้ให้เห็นถึงจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในด้านใด ตลอดจนดึงจุดแข็งของจังหวัดที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยสูงมาเป็นต้นแบบในการบูรณาการด้านการศึกษาของทุกสังกัดให้แก่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการศึกษารายจังหวัดอย่างตรงจุดต่อไป ตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 07.16 น.

You might also like