Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 4/2559ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์
ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม
โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)เตรียมเดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการวางแผนเดินทางไปตรวจเยี่ยม กศจ.ในจังหวัดต่างๆ
ของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้
เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
โดยจะเชิญศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมประชุมพร้อมกันด้วย
การจัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
(
Press Release)
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ประชุมมอบให้นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ประสานทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ
ในการจัดทำเอกสารข่าว

(Press
Release
)


เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายสัปดาห์
โดยขอให้จัดทำเนื้อหาข่าวซึ่งเข้าใจง่าย ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ 


ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

7 รอบ 12
สิงหาคม
2559

ซึ่งจะมีการจัดทำหนังสือรูปเล่มขนาด
A4
ปกแข็ง พิมพ์สี่สี จำนวน 500 หน้า และมีโครงเรื่องแบ่งเป็น 6 ภาค
โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ 2
คณะ คือ 1) คณะทำงานจัดทำหนังสือภาคที่ 1-5 โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร
เป็นประธานคณะทำงาน
และมีผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เป็นเลขานุการ 2) คณะทำงานจัดทำหนังสือภาคที่ 6  รวบรวมกิจกรรม
ภาพความรู้สึกของประชาชน นักเรียน หรือประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน
และมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. เป็นเลขานุการรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 


ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2559

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับงบประมาณรวมจำนวน 517,076 ล้านบาท
โดยในไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 เมษายน
2559) มีผลการใช้จ่ายภาพรวมของกระทรวงจำนวน 281,249 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.39
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพียงเล็กน้อย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)การปรับปรุงหลักเกณฑ์จัดการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน
 
ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)

ใน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยยึดหลักการเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น
ทั้งเนื้อหาสาระการเรียนรู้-เวลา-การจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย
เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับการทำงานของผู้เรียนและวิถีชุมชนมากขึ้น
ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้


โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็น วิชาบังคับ
จะต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องรู้และปรับปรุงให้มีความทันสมัย
และวิชาเลือก 2 ส่วน คือ 1) วิชาเลือกบังคับ
สถานศึกษาพัฒนาวิชาเลือกบังคับตามนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วงแรก 2 วิชา
คือวิชาพลังงานไฟฟ้าและความรู้ทางการเงิน 2) วิชาเลือกเสรี
ให้สถานศึกษา หน่วยงานในท้องถิ่น และชุมชน
ร่วมกันพัฒนาวิชาเลือกเสรีตามความต้องการ ความจำเป็น
และความสนใจของผู้เรียนและวิถีชุมชน


สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถมศึกษา

มัธยมตอนต้น

มัธยมตอนปลาย


วิชาบังคับ


วิชาเลือก


วิชาบังคับ


วิชาเลือก


วิชาบังคับ


วิชาเลือก


บังคับ


เสรี


บังคับ


เสรี


บังคับ


เสรี

ทักษะการเรียนรู้

5

5

5

ความรู้พื้นฐาน

12

2

16

3

20

3

การประกอบอาชีพ

8

8

8


ทักษะการดำเนินชีวิต

5

2

5

3

5

3

การพัฒนาสังคม

6

6

6

รวม

36

4

8

40

6

10

44

6

26

48

56

76


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง


การจัดกระบวนการเรียนรู้
 
ครู กศน.จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมผู้เรียนเป็นรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
และรายบุคคล ส่วนผู้เรียนสามารถใช้วิธีเรียนรู้แบบผสมผสาน
ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ทางไกล การพบกลุ่ม การเข้าค่าย
การสอนเสริม หรือการเรียนโดยโครงงาน


การวัดและประเมินผล แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ


1) วิชาบังคับ สำนักงาน กศน.กำหนดการวัดผลเนื้อหาที่ต้องรู้ในสัดส่วน
60
:40 (ระหว่างภาคเรียน :
ปลายภาคเรียน)
ซึ่งจะสอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หรือ
N-NET (Non-Formal National Education Test)
พร้อมจัดทำ
Test Blueprint ด้วย  
2) วิชาเลือกบังคับ วัดผลในสัดส่วน 60
:40
(ระหว่างภาคเรียน
: ปลายภาคเรียน)
โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบรับผิดชอบจัดทำ
Test Blueprint
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และในส่วนของวิชาเลือกเสรี
สถานศึกษาจะต้องเพิ่มเกณฑ์การวัดและประเมินผลในระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน


การเทียบโอนผลการเรียน
 เช่น
ปรับแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรของการศึกษาในระบบให้เทียบโอนสู่หลักสูตรนี้,
พัฒนาเกณฑ์เทียบโอนกลุ่มอาชีพ,
พัฒนาการเทียบโอนจากหลักฐานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่หน่วยงานเป็นผู้ประเมิน
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพการยกระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย  


ที่ประชุมรับทราบรายงานการยกระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งมีอยู่จำนวนกว่า 3,000 คน
ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2558
ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)

และเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปรับรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองความต้องการแท้จริงของประชาชนและชุมชนมากขึ้น


ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
โดยมีแนวทางดำเนินงานใน 2 ส่วน คือ


1)
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ใช้เวลา 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็น
รปภ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
เพื่อสมัครเรียนแบบพบกลุ่มหรือแบบทางไกลระดับ ม.ต้น รวม 34 หน่วยกิต
เป็นเวลา 1 ปี และสามารถเทียบโอนความรู้-ประสบการณ์ได้ 22 หน่วยกิต

2)
การเทียบระดับการศึกษา

ใช้เวลา 6 เดือน โดยผู้สนใจสามารถมาสมัครเพื่อรับการเทียบระดับ ม.ต้น
จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศ สัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน
ตลอดจนทดสอบมิติความรู้ความคิด (ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคม และพลานามัย)
และหากมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ก็จะสามารถเข้ารับการสัมมนาในขั้นตอนสุดท้ายจำนวน
30 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)โครงการบรรณสัญจร

(Book
Voyage)

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการบรรณสัญจร

ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายกว่า
10 แห่ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และเพื่อระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ
ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์
เชิญชวนรับบริจาคหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่แหล่งการอ่านและการเรียนรู้ในสังกัดสำนักงาน
กศน. รวม 26,835 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
94 แห่ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
72 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 745 แห่ง กศน.ตำบล 7,424 แห่ง และบ้านหนังสือชุมชน
18,500 แห่งโดยมีเป้าหมายหลายประการ
คือ ได้รับบริจาคหนังสือไม่น้อยกว่า 10
ล้านเล่ม, มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 เครือข่าย,
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการอ่านจากเครือข่ายทุกภาคส่วน,
ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและได้รับบริการส่งเสริมการอ่านอย่างเสมอภาค
ทั้งนี้ขณะนี้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการหลายแห่งแล้ว อาทิ บริษัท อสมท
จำกัด (มหาชน), บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), บริษัท วัชรพล จำกัด, บริษัท
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน), แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
สมคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (
SCG Packaging)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รวบรวมข้อมูลครู 


ที่ประชุมมอบหมายให้ สพฐ.
รวบรวมข้อมูลการเกลี่ยครูย้อนหลังเป็นเวลา
5 ปี โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ วางแผนบรรจุครู
และส่งไปยัง กศจ.ต่อไป
รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ซึ่งจะครบกำหนดการขึ้นบัญชี 2 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้
เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการดูแลและให้ความเป็นธรรมกับครูทุกคน เช่น
เขตพื้นที่การศึกษาใดที่เรียกบรรจุไม่ทันกำหนดเวลา
จะต้องมาดูว่าจะสามารถคืนสิทธิ์ให้ครูได้อย่างไร
แต่หากพบว่ามีการเรียกรับเงิน ก็จะต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไป


อย่างไรก็ตาม
ช่วงนี้เป็นช่วงของรอยต่ออาจเกิดปัญหาขึ้นได้
แต่กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทอดทิ้งครูอย่างแน่นอน
และขอความร่วมมือครูอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างหรือเรียกรับเงินเพื่อจะช่วยเร่งรัดเรื่องให้เร็วขึ้น


สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่
ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดปฏิทินการสอบตามวงรอบปกติ
ซึ่งในรอบนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนระบบอะไร
เพียงแต่เปลี่ยนผู้จัดสอบจากเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้จัดสอบ
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีแนวคิดกลับไปสอบแบบมีข้อสอบกลาง
ซึ่งคงต้องรอระยะเวลาและความพร้อมเพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบข้อสอบกลางในอนาคต
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
นวนิยายเด็กอาชีวะ 

ที่ประชุมรับทราบการจัดพิมพ์นวนิยายรักโรแมนติก
2 เรื่อง คือ วางหัวใจบนก้อนดิน (คณิตยา) และใต้ปีกรัก (พิมพิสุธญ์)
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
โดยผู้เขียนได้นำเค้าโครงเรื่องบางส่วนมาจากชีวิตจริงของเด็กอาชีวะ


โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้สนใจได้อ่าน
ซึ่งจะนำไปไว้ในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศและห้องสมุดโครงการบรรณสัญจรกว่า
10,000 เล่ม


อย่างไรก็ตาม
ที่ประชุมมีความเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นเพียง
เป็นส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเท่านั้น
และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ดำเนินโครงการเพื่อปรับภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในหลายๆ
รูปแบบ


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ได้อ่านนิยายทั้งสองฉบับแล้ว

เห็นว่าพล็อตเรื่องมีความน่าสนใจและช่วยสื่อสารให้ผู้คนได้เห็นมุมอื่นๆ
ของเด็กอาชีวะบ้างไม่มากก็น้อย
จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
หาอ่านนวนิยายนี้ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาและห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งทั่วประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ความเชื่อมโยงนโยบายการศึกษากับหัวข้องานวิจัย
 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวข้องานวิจัยของ
สกศ.
ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สกศ.
ประจำปีงบประมาณ
2559 จำนวน 8 กลุ่มตัวชี้วัด

โดยมีตัวชี้วัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสังเคราะห์หรือวิเคราะห์
องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์

ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระบวนการวิจัย/การสังเคราะห์หรือวิเคราะห์องค์ความรู้
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)


ดังนั้น สกศ.จะได้วิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และงานวิจัยของ สกศ. จำนวน 30
โครงการ เพื่อนำมาเสนอและขอความเห็นในการดำเนินงานต่อไป


ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ มอบให้ สกศ.รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาประชุมหารือเป็นการเฉพาะเรื่องอีกครั้ง
เพื่อจะได้มีเวลาในการพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับการปฏิรูปการศึกษาในห้วงเวลานี้มากที่สุด
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)O-Net
กับการปฏิรูปการศึกษา

 ที่ประชุมรับทราบสรุปข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(
Ordinary National Educational Test : O-NET and Educational
Reform of the Ministry of Education) ซึ่ง สทศ.ได้จัดสอบและพัฒนารูปแบบการรายงานผลคะแนน
O-NET เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับรายบุคคลที่จะมีส่วนช่วยในการประเมินตนเองและวางแผนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
และสำหรับรายโรงเรียนที่จะสามารถประเมินสถานศึกษา
ตลอดจนประเมินผลการเรียนการสอนและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ด้วย


ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้ สทศ.จัดทำข้อมูลการสอบ
O-NET

จำแนกเป็นรายวิชา/รายจังหวัด/รายเขตพื้นที่มาเสนอ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้จริง
และทำให้ทราบว่าโรงเรียนใดมีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง จากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับ
กศจ.ไปศึกษาภาพรวม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไปนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์
โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/4/2559

ที่มา : ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

You might also like