Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผลประชุม ก.ค.ศ 2/2559

Advertisement


พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารสถานศึกษา

จากกรณีที่นายประวิทย์ บึงไสย์
นายกสมาคมสมาพันธ์ครูอุดรธานี ได้กล่าวถึงแนวคิดที่ ก.ค.ศ.

จะเสนอหลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง
ใหญ่ เหมือนกับครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนในอดีต

เพราะปัจจุบันเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือนกันหมดไม่มีความเหมาะสม
นั้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
เป็นความเข้าใจผิดที่พูดโดยไม่ดูข้อเท็จจริง
เพราะข้อเท็จจริงในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาผู้บริหารโรงเรียนที่จะดำเนินการเร็วๆ
นี้


ไม่มีการยุบรวมอะไรทั้งสิ้น

แต่ต้องการคัดเลือกให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่ดี มีประสบการณ์
มีประสิทธิภาพสูง

และไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการแต่อย่างใด

เพียงแต่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่นเมื่อสอบคัดเลือกได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนครั้งแรก
ก็อาจจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนเล็กๆ
ก่อนเพื่อให้ได้สั่งสมประสบการณ์การบริหาร
ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับต่อไป


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
ไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ และให้นำเสนอต่อที่ประชุม
ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป
หารือแนวทางการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า
ที่ประชุมได้หารือในเรื่องนี้ เพื่อให้ผลของการประเมินวิทยฐานะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
ไม่ใช่เป็นการประเมินวิทยฐานะเพื่อตัวเอง ดังนั้น
หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่จึงไม่ควรทำให้ครูเดือดร้อน
ที่ส่งผลให้ต้องออกนอกห้องเรียนหรือละทิ้งห้องเรียนอนุมัติย้ายและแต่งตั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 296 ราย

จากการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558

ได้มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งคำนึงถึงหลักการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง อัตรากำลัง
และปรับขนาดกำลังคนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับภาระงาน
ไม่กระจุกตัวอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่
รวมทั้งเพื่อให้การพิจารณาการย้ายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น
สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่งเดิม นั้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ในการประชุมครั้งนี้

ที่ประชุมจึงได้
อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 296 ราย
 ได้แก่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 226 ราย
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 70 ราย
ตามที่ สพฐ.เสนอ
เพื่อเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเหมาะสม
และเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ


หมายเหตุ
: จะเผยแพร่รายชื่อรอง ผอ.สพท. ทั้ง 296
รายอีกครั้งหนึ่งอนุมัติย้ายและแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 ราย


ที่ประชุมได้อนุมัติย้าย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 ราย
ตามที่ สพฐ.
เสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้

1.
นายพยอม วงษ์พูล  ผอ.สพม.เขต 42
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

2. นายไพศาล
วุทฒิลานนท์  ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา
เขต 1
3. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  ผอ. สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 33 (บุรีรัมย์)
4. นายพิทยา ไชยมงคล  ผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต
33 (สุรินทร์)
5. นายสายัณห์ ผาน้อย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 2
6. นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง
ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1
7. นายชนาธิป สำเริง  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 4  
8. นายกิตติพศ พลพิลา  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์
เขต 1
9. นายสันติ แสงระวี  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.
สพป.สงขลา เขต 1
10. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา
เขต 2 
11. นายประหยัด อนุศิลป์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 1
12. นายเจียร ทองนุ่น  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พัทลุง
เขต 1
13. นายเชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
14. นายนิพัฒน์ มณี  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส
เขต 3
15.
นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.นราธิวาส
เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1

16. นายนพพร มากคงแก้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี
เขต 2
17. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี
เขต 1
18. นายชลำ อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต
2
19. นายประจักษ์ ช่างเรือ  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต
20. นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก
เขต 2
21. นายวิวัฒน์ อ้นน่วม  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก
เขต 1


นอกจากนี้
ได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  1 
ราย
 ได้แก่
นายทวีศิลป์ สารแสน
รอง ผอ.สพม.เขต 25
(ขอนแก่น)
ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.
เขต 40 (เพชรบูรณ์)เห็นชอบ (ร่าง)

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา
(อำเภอจะนะ
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)


โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


 • คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตร และบุตรบุญธรรม
  มีสิทธิได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
  จำนวน 30,000 บาท

  โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่
  ความตายขอตั้งงบประมาณค่าจัดการศพขั้นต้นไว้เป็นการล่วงหน้า


 • ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย
  ที่ไม่อยู่ในวัยทำงานเข้ารับราชการเมื่อมีคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้
  ครอบครัวละ 1 คน

  โดยให้แจ้งความประสงค์ภายใน 1 ปีอนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


ที่ประชุมได้
อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1)
นางนุชนารถ ทับงาม 
เป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี
,
ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร)

2) นายเสกสรร ไชยเอื้อ  เป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 8 เขต


ที่ประชุมได้
อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 เขต


แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1)
นายคณิต  พุ่มแก้ว

 เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงินการคลัง ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1
2) นายพิเชษฐ์  ไชยลังกา 

เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
3) นายทินกร  พูลพุฒ 

เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2
4) นายพิเชษฐ์  เชาว์กิจค้า 

เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
5) นายสาคร  แก้วน้อย เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
6) นายภักดี  คงดำ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงินการคลัง ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
7) นายพรสวัสดิ์  เพชรคง  เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

8
) นายณัฎฐพล 
แสงศรีจันทร์
   เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ โพโสลีอนุมัติตั้งอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ใน อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ได้แก่

1)
นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ
เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
2) นายบุญฤทธิ์  ไชยบุตร เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) นายกิติศักดิ์  บุญดาว เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา :
กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300

You might also like