ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

1223
pisa
pisa

 

ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ กล่าวภายหลังประชุมกรรมการ PISA ครั้งแรกของปี 2563

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี(สสวท.) และผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. เข้าร่วมประชุมหารือ ว่า PISA เหมือนปลายทางในการวัดผลการศึกษา ดังนั้น จึงต้องประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะจัดการศึกษาแบบใดเพื่อให้ผล PISA ของไทยดีขึ้น

ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานการสอบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ในส่วนประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นให้ได้ 470 คะแนนในปี 2024 จากเดิมค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนนี้ของประเทศไทยอยู่ที่ 430 คะแนนเท่านั้น

สำหรับประเด็นคะแนนการอ่านของเด็กไทยในการสอบ PISA ลดลงนั้น ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้เช่นกัน โดยได้ประสานสถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดทำโครงการที่จะยกระดับการอ่านเด็กไทยให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น

“การประชุมกับทุกภาคส่วนวันนี้ ได้มีการวางกรอบ มีการตั้งเป้าหมายว่าผลการประเมิน PISA ของไทยเราจะเพิ่มขึ้นจากเดิมได้อย่างไร เพราะคณะกรรมการ PISA มีหน้าที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

จากนี้ไปเราก็จะเน้นเรื่องการเรียนการสอน และการฝึกครูผู้สอนและการประเมินผล คือทุกอย่างจะต้องทำงานให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการเปลี่ยนหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะที่จะต้องไปในทางเดียวกัน คืออย่าไปทำแยกส่วน จะต้องเน้นทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

เพราะ PISA ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของประเทศ ประเทศเราความจริงมีการเรียนการสอนที่ดีมีความสามารถดีอยู่แล้ว แต่เรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ เราก็ต้องพยายามเน้นการกระจายครู กระจายการศึกษาและการพัฒนาครู” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ขณะนี้ฐานข้อมูลจากศูนย์ PISA ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยศูนย์ดังกล่าวได้มีการจัดทำคลังข้อมูล และข้อสอบ รวมถึงการพัฒนาครูมีการดำเนินการไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

7  มกราคม  2563

 

ที่มาข่าวจาก  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา