Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

Advertisement

pisa
pisa

 

เพิ่มเพื่อน

ตั้งเป้าปี2024 ผลประเมินPISA เพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 470 คะแนน

Advertisement

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ กล่าวภายหลังประชุมกรรมการ PISA ครั้งแรกของปี 2563

Advertisement

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี(สสวท.) และผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. เข้าร่วมประชุมหารือ ว่า PISA เหมือนปลายทางในการวัดผลการศึกษา ดังนั้น จึงต้องประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะจัดการศึกษาแบบใดเพื่อให้ผล PISA ของไทยดีขึ้น

ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานการสอบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ในส่วนประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นให้ได้ 470 คะแนนในปี 2024 จากเดิมค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนนี้ของประเทศไทยอยู่ที่ 430 คะแนนเท่านั้น

สำหรับประเด็นคะแนนการอ่านของเด็กไทยในการสอบ PISA ลดลงนั้น ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้เช่นกัน โดยได้ประสานสถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดทำโครงการที่จะยกระดับการอ่านเด็กไทยให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น

“การประชุมกับทุกภาคส่วนวันนี้ ได้มีการวางกรอบ มีการตั้งเป้าหมายว่าผลการประเมิน PISA ของไทยเราจะเพิ่มขึ้นจากเดิมได้อย่างไร เพราะคณะกรรมการ PISA มีหน้าที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

จากนี้ไปเราก็จะเน้นเรื่องการเรียนการสอน และการฝึกครูผู้สอนและการประเมินผล คือทุกอย่างจะต้องทำงานให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการเปลี่ยนหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะที่จะต้องไปในทางเดียวกัน คืออย่าไปทำแยกส่วน จะต้องเน้นทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

เพราะ PISA ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของประเทศ ประเทศเราความจริงมีการเรียนการสอนที่ดีมีความสามารถดีอยู่แล้ว แต่เรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ เราก็ต้องพยายามเน้นการกระจายครู กระจายการศึกษาและการพัฒนาครู” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ขณะนี้ฐานข้อมูลจากศูนย์ PISA ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยศูนย์ดังกล่าวได้มีการจัดทำคลังข้อมูล และข้อสอบ รวมถึงการพัฒนาครูมีการดำเนินการไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

7  มกราคม  2563

 

ที่มาข่าวจาก  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

You might also like