ผลสำรวจผู้ปกครอง 80% ชี้ การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน อยากให้ปฏิรูปหลักสูตร คุณภาพครูอาจารย์ และเนื้อหามากที่สุด

650

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส
,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร
กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร
กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 ถึง 18 มีนาคม
พ.ศ. 2559 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,132 คน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวว่า
ตามที่มีข่าวปรากฏเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันมีนโยบายปลดล็อคการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาให้
เห็นผลภายใน 1 ปีครึ่ง โดยได้สรุปปัญหาใหญ่ๆที่ต้องมีการจัดการออกมาเป็น 6
เรื่อง

แต่อย่างไรก็ตามเรื่องการปฏิรูปการศึกษามีการพูดถึงกันอย่างยาวนานและได้มี
การกำหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลทุกชุด
แต่จนถึงปัจจุบันผู้คนในสังคมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษา ครูอาจารย์
พ่อแม่ผู้ปกครอง
ตลอดจนผู้คนทั่วไปก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของการศึกษาไทย
ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนน่าจะได้รับโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อเป็นข้อมูล
สะท้อนให้กับสังคมได้รับทราบ

ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าว
สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อว่า
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 51.94
และเพศชายร้อยละ 48.06 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 ถึง 45 ปี
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทย
กลุ่มตัวอย่างถึงสี่ในห้าหรือคิดเป็นร้อยละ 80.04
มีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเร่งด่วนแล้ว
 สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการปฏิรูปมาก
ที่สุด 3 อันดับได้แก่ เรื่องหลักสูตรการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 83.48
เรื่องคุณภาพของครูอาจารย์ผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 81.27
และเรื่องเนื้อหาของบทเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.09  

ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 77.3
มีความคิดเห็นว่าการทำให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกันจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.34
มีความคิดเห็นว่าการกำหนดให้ครูอาจารย์ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆเกี่ยว
กับการประเมินคุณภาพมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษาจะส่งผลให้ครูอาจารย์มีเวลา
ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนน้อยลง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
28.53 มีความคิดเห็นว่าไม่ส่งผล ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.13 ไม่แน่ใจ
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.08

เชื่อว่าข้อสอบการวัดมาตรฐานทางการศึกษาต่างๆที่นำมาให้นักเรียนทดสอบมีความ
สัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับจากสถาน
ศึกษาทั้งหมด ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 42.23 ไม่เชื่อ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.69 ไม่แน่ใจ

ในด้านความคิดเห็นต่อนโยบายการจัดการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลภายในระยะเวลา 1
ปีครึ่งนั้น ตามที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้สรุปเรื่องสำคัญ 6
เรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 32.86
มีความคิดเห็นว่าเรื่องหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความ
สำคัญมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการผลิตและพัฒนาครูคิดเป็นร้อยละ 26.41
ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.26
มีความคิดเห็นว่าเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.13 ร้อยละ 6.01 และร้อยละ 4.33
มีความคิดเห็นว่าเรื่องการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา เรื่องการผลิต
พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และเรื่องการบริหารจัดการทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและการ
กระจายอำนาจ ตามลำดับ

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 77.56
เห็นด้วยว่าการดำเนินการทั้ง 6
เรื่องข้างต้นจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาไทยเห็นผลเป็นรูปธรรมได้จริง  
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 74.91
มีความคิดเห็นว่าการดำเนินการทั้ง 6
เรื่องตามข้างต้นจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สูงขึ้นได้จริง
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.8
ไม่เชื่อว่าการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ทันภายใน 1
ปีครึ่ง ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าว

ที่มา : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์