ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

4352

ผล nt สรุปผลการประเมิน nt ป.3 ปีการศึกษา 2564

Advertisement

26 เม.ย.64
สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
————————————————————
1.สทศ.สพฐ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตามความสมัครใจ ซึ่งดำเนินการประเมินความสามารถของผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยดำเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565

2.กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน จาก 8 สังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และโฮมสคูล มีโรงเรียนรวมทุกสังกัดที่เข้าสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 24,735 โรงเรียน และมีนักเรียนทุกสังกัดที่เข้าสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 446,037 คน (จำนวนโรงเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. จำนวน 22,697 โรงเรียน และนักเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. จำนวน 364,024 คน)

3.สทศ.ได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะประกาศผลการประเมิน ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยสรุปผลการประเมินเบื้องต้น มีดังนี้
3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนภาพรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินความสามารถทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.80 โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 89.08 (จำนวน 358,214 คน) เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
3.1.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.44 คุณภาพอยู่ในระดับดี และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 85.19 (จำนวน 343,082 คน)
3.1.2 ความสามารถด้านภาษาไทย พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.14 คุณภาพอยู่ในระดับดี และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 88.41 (จำนวน 355,808 คน)
3.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ความสามารถทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.11 โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ระดับดี และนักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 88.71 (จำนวน 285,186 คน) เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
3.2.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.73 คุณภาพอยู่ในระดับดี และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 84.81 (จำนวน 272,994 คน)
3.2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.48 คุณภาพอยู่ในระดับดี และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 88.12 (จำนวน 283,457 คน)
3.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2564 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสังกัดอื่น สรุปได้ดังนี้
3.3.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในภาพรวมทั้ง 2 ด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 52.11 ซึ่งสูงกว่าสังกัดโฮมสคูล (51.26) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (49.81) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (47.79) และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา (38.24) ตามลำดับ แต่ต่ำกว่าสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (70.13) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (57.36) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (55.57) ตามลำดับ
3.3.2 ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 48.73 ซึ่งสูงกว่าสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (47.05) โฮมสคูล (46.70) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (43.94) และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา (35.14) ตามลำดับ แต่ต่ำกว่าสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (68.84) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (53.37) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (52.05) ตามลำดับ
3.3.3 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 55.48 ซึ่งสูงกว่าสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (52.56) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (51.67) และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา (41.26) ตามลำดับ แต่ต่ำกว่าสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (71.33) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (61.34) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (59.05) และโฮมสคูล (55.83) ตามลำดับ

4.สทศ.จะดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบเชิงลึก แยกตามกลุ่มประเภทโรงเรียน เพื่อเผยแพร่และรายงานผลต่อไป

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

Advertisement

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ผลnt สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จาก วิษณุ ผอ.สทศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/