ผอ.สทศ.สพฐ. เตือน การว่าจ้างหรือ รับจ้าง อบรมออนไลน์ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง

2029
ผอ.สทศ.สพฐ. เตือน การว่าจ้างหรือ รับจ้าง อบรมออนไลน์ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ผอ.สทศ.สพฐ. เตือน การว่าจ้างหรือ รับจ้าง อบรมออนไลน์ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง

ผอ.สทศ.สพฐ. เตือน การว่าจ้างหรือ รับจ้าง อบรมออนไลน์ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง

จากการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า มีการจ้างวาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจ้างเข้ารับการอบรม ซื้อขายและหรือเผยแพร่เฉลยแบบทดสอบของการอบรมทั้งที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร จ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการของการอบรมดังกล่าวทั้งในรูปแบบ Face to Face และรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. มาตรา 84 ความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เพิ่มเพื่อน

2. มาตรา 91 ความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

และผอ.สทศ. ได้ฝากย้ำเตือนส่งท้ายด้วยว่า

สทศ.สพฐ.มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และมาตรการอย่างเข้มงวด กับกระบวนการอบรมออนไลน์ของหลักสูตรที่ สทศ.จัดทำขึ้น

ดังนั้นคนที่ทำผิด ต้องชี้แจง ขอโทษผ่านสื่อและอย่างเป็นทางการตามลำดับชั้นบังคับบัญชา

#ฝากทักฝากแชร์ #ควรถอนคืนวุฒิบัตร #เหตุเกิดที่สมุทรสาคร
#อย่าหาทำ #อบรมแทน #เรียกเก็บเงิน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ผอ.สทศ.สพฐ.ศธ. เป็นอย่างสูงค่ะ