ผอ.สทศ.สพฐ.เผย 4 ประเด็นสำคัญ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563

3606
ผอ.สทศ.สพฐ.เผย 4 ประเด็นสำคัญ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563
ผอ.สทศ.สพฐ.เผย
4 ประเด็นสำคัญ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563

ผอ.สทศ.สพฐ.เผย 4 ประเด็นสำคัญ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ ด้วยวันนี้ (4 พ.ค.63) ผอ.สทศ. กล่าวถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ผอ.สทศ. สพฐ.ศธ.  ระบุเนื้อหาดังนี้..

บางข้อคำถามจากสถานศึกษา…Q&A “สถานการณ์ในช่วง COVID-19 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 จะมีหรือไม่ ”

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสรุวรรณ) ในช่วง COVID-19
“เพิ่ม (เวลาพัก)  ลด (ประเมิน)  งด (กิจกรรมที่ไม่จำเป็น)”

1.จากข้อกำหนดเชิงนโยบายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น คิดว่าน่าจะส่งผลต่อแผนการลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 ของ สมศ. (ความชัดเจนน่าจะมีมากขึ้นจากการประชุมอนุกรรมการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ค.63) เพราะการประเมินคุณภาพภายนอกต้องดูความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก จะต้องให้สถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าจากการประเมินที่ผ่านๆ มา เป็นการประเมินที่ผู้ประเมินลงไปประเมิน ณ สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู และการจัดการเรียรู้ให้ผู้เรียน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่อาจมีการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน หรืออาจมีครูและผู้บริหารอยู่โรงเรียน เมื่อวิธีการบริหารจัดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ก็ต้องประสานงาน และประชุมหารือเพื่อความชัดเจนของแนวทางจาก สมศ.อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ของปีการศึกษา 2561 ก็จำเป็นต้องดำเนินการต่อไป

2.ตามที่ สพฐ. ได้มีหนังสือราชการแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อให้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อ สมศ.จะได้นำรายงานไปวางแผนวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดส่งรายงานผ่านระบบ e-SAR ซึ่งเป็นระบบที่ สพฐ. และ สมศ. ร่วมกันพัฒนา โดยระบบสามารถเชื่อมโยงการรายงานไปยังระบบ AQA ของ สมศ. ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้ให้สถานศึกษา uploads ไฟล์รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย.2563 นั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 พบว่า การจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ e-SAR ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 29,865 แห่ง) สรุปได้ดังนี้
2.1 มีสถานศึกษาในสังกัด จัดส่ง SAR จำนวน 20,256 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.83)
2.2 มีสถานศึกษาในสังกัด ไม่ได้จัดส่ง SAR จำนวน 9,609 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 32.17)

3.แม้ว่าแนวโน้มการลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของ สมศ.อาจงด หรืออาจเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา หรืออาจจะพัฒนาวิธีการประเมินภายนอกแบบใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข่วงนี้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2561 เพื่อหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะได้มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับใช้ในการวางแผน พัฒนา และดำเนินงานอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
3.1 ฝาก ผอ.สพท. กำกับติดตามการดำเนินงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ฝาก ผอ.รร.รับผิดชอบดำเนินการจัดส่ง
3.3 ฝาก คุณครูมีส่วนร่วมกับการดำเนินงาน

4.ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 คิดว่าควรให้สถานศึกษา focus เรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ให้ผู้บริหารและครูมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ช่วงเปิดเทอม (1 ก.ค.2563) รวมทั้ง งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ยังไม่จำเป็นในช่วงนี้ออกไปพลางก่อน

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา..