วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกกฎหมายครูเช็กที่นี่ !! ผอ.โรงเรียน สามารถ เปิดและปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ได้กี่วัน ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

เช็กที่นี่ !! ผอ.โรงเรียน สามารถ เปิดและปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ได้กี่วัน ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

 

ผอ.โรงเรียน สามารถเปิดและปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ได้กี่วัน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระน่ารู้มาฝากครับ เป็น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา
การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดดังนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด สถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด สถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “เหตุพิเศษ” และ “เลขาธิการ” ในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เหตุพิเศษ” หมายความว่า สาธารณภัยอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เก็ดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย แก่รัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหมายความรวมถึงเลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนด้วย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ข้อ ๔ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ คือ (6) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน (๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินสิบห้าวัน (๓) เลขาธิการ สั่งปิดได้ไม่เกินสามสิบวัน

Advertisement

(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็น

เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทําการสอนชุดเซยให้ครบตามจํานวนวันที่ปิดนั้น

ข้อ ๙ ผู้มีอํานาจสั่งปิดสถานศึกะาเนื่องจากเหตุพิเศษ ให้สั่งปิดสถานศึกษาเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อ ป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น คือ

(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินสิบห้าวัน
(๓) เลขาธิการ สั่งปิดได้ไม่เกินสามสิบวัน
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็นเมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทําการสอนชดเชยให้ครบตามจํานวนวันที่ปิดนั้น

ข้อ ๑๐ เมื่อผู้มีอํานาจตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่สงบหรือ
มีเหตุจําเป็นที่จะต้องสั่งปิดต่อไปอีก ให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอํานาจตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี”

 

Advertisement

 

ขอขอบคุณที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments