วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2

Advertisement

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จาก คุรุสภา มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5101.1/1351 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิซาชีพครู

เรียน นายกสมาคมสหภาพครูแห่งชาติ (ส.ค.ช.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิชาที่จะจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ
2. QR CODE ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
3. QR CODE แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้พิจารณากำหนดวิชาเอกที่จะจัดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 53 วิชา ประกอบด้วย (1) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 วิชา (2) วิชาชีพครู จำนวน 1 วิชา

(3) วิชาเอก จำนวน 49 วิชา รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 วิชา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการจัดทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ที่จัดทำผังการสร้างข้อสอบฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สอนในวิชาที่รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำผังการสร้างข้อสอบฯ

ในการนี้ เพื่อให้รายละเอียดผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 53 วิชา ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสร้างผังการสร้างข้อสอบมาแล้ว มีคุณภาพทั้งด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการสร้างข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน มอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผังการสร้างข้อสอบฯ ทั้ง 53 วิซา แสดงความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบฯ ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบฯ อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในวันพุธที่ 28 เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ความคิดเห็นของทุกท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดผังการสร้างข้อสอบฯ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

Advertisement

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2_1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการคุรุสภา

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
โทรศัพท์ 0 2280 0048
โทรสาร 1 2280 0048

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2_2

วิชาที่จะจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2_3

Advertisement

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2_4

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2_5

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments