ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง พัก-เพิกถอน ตั๋วครูได้ทันที มติ กมว.ให้ ครู อาจารย์ ที่ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรงให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1330

ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง พัก-เพิกถอน ตั๋วครูได้ทันที มติ กมว.ให้ ครู อาจารย์ ที่ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรงให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง พัก-เพิกถอน ตั๋วครูได้ทันที มติ กมว.ให้ ครู อาจารย์ ที่ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรงให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง พัก-เพิกถอน ตั๋วครูได้ทันที มติ กมว.ให้ ครู อาจารย์ ที่ทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรงให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ในการประชุม กมว. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติ เรื่องการดำเนินการกับครู อาจารย์ที่กระทำความผิด ในลักษณะล่วงละเมิดทางเพศ ตามเงื่อนไข เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การกระทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูหรือผู้บริหารแล้ว โดยมติ กมว.ให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในระหว่างที่ผลการสอบสวน ยังไม่แล้วเสร็จได้ ในกรณีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณร้ายแรงที่เป็นที่ประจักษ์ หรือมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแรงร้ายแล้ว จึงเห็นได้ว่ามีเหตุให้สามารถพักใช้ใบอนุญาตฯ ไว้ก่อนได้ โดยตนเชื่อว่าจะทำให้กระบวนการต่างๆ มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากเดิมจะต้องใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน ในการสอบสวนให้แล้วเสร็จ หากเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพในเรื่องการละเมิดหรืออนาจารทางเพศ เรื่องยาเสพติด หรือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น กมว.ก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ต่อไป หรืออาจจะพักใช้ใบอนุญาตฯ แล้วแต่ผลการสอบสวนตามความรุนแรงของการกระทำผิดจรรยาบรรณ

ประธาน กมว. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนยังได้เสนอให้ ที่ประชุม กมว. รับทราบถึง กรณีที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศ กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ อีก 180 วัน นับจากวันที่ประกาศส่งผลให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ 1 ) ที่ใช้อยู่เดิมถูกยกเลิกทั้งหมด เพราะต้องกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อ 7 ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ใน 4 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านคุณลักษณะ ซึ่งจะกระทบต่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาของ กมว. อีกด้วย.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิม่เติม ระบบHRMS ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา