Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย มีเฮ!! กคศ.อนุมัติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,530 อัตรา (17 พ.ค. 2562)

Advertisement

เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๔๕๔๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้บริหาร จัดการตามความสําคัญจําเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียน ดังนี้

๑. ก.ค.ศ มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน ๑,๕๓๐ อัตรา โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนตามที่กําหนด ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ อัตราเงินเดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนําไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน่งว่างไม่มีเงิน หรือนําไปกําหนด เป็นตําแหน่งเพิ่มใหม่ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดําเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งคําสั่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้จัดทําข้อมูลไว้สําหรับควบคุม การใช้ตําแหน่งให้ตรงกันด้วย

๓. ให้ชะลอการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนในบัญชีรายละเอียดอนุมัติกําหนดตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน้าที่ ๗๖ ในลําดับที่ ๑,๓๑๐ และ ๑,๓๑๑ ไว้ จนกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ดําเนินการ

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like