Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผู้ปกครองกังวลราคา ชุดนักเรียน – อุปกรณ์การเรียน แพงขึ้น ต้องมีค่าใช้จ่ายหนักช่วง เปิดเทอม

Advertisement

ผู้ปกครองกังวลราคาชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียนแพงขึ้น ต้องมีค่าใช้จ่ายหนักช่วงเปิดเทอม

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรฯสำรวจพบประชาชนกังวล อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เหตุมีสัญญาณจากค่าครองชีพสินค้าอื่นๆที่ราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง

Advertisement

 

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานผลสำรวจเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนข้างหน้า จะต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยสังสรรค์ ท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้บุตรหลานก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่

ซึ่งเมื่อทำการสำรวจเพิ่มเติม พบว่า ประเด็นเศรษฐกิจที่ครัวเรือนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดส่วนใหญ่กังวล คือ ภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

Advertisement

เนื่องจาก ราคาสินค้าและบริการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน ในเดือนมี.ค. 61 ปรับตัวลดลงมาอยู่ระดับ 45.6 ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ทวีความซับซ้อนและอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในทางใดทางหนึ่ง ประกอบกับยังไม่มีปัจจัยบวกภายในประเทศใหม่ๆ มากระตุ้น และครัวเรือนยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวตามกระแสนิยม

รวมถึงการวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 61 ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศหลังมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการสำคัญที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงกดดันรายได้ครัวเรือนเกษตร รวมถึงสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจส่งผลต่อการส่งออกไทย

ขอบคุณที่มา : ไทยโพสต์

 

 

You might also like