การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน

1969
การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน
การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน

การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน

เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเตือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
โดยให้เพิ่มเติมกรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตรเงินเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน ๔๑ – ๑๑๙ คน
ความแจ้งแล้ว นั้น

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และสรมารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการเกลี่ยอัตรกำลังข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่องถึง ๑ และ ๒ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว ให้จัดทำ
บัญชีควบคุมการใช้ตำแหน่งและอัตรางินเดือนข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยระบุหมายเหตุตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นตำแหน่ง เกษียณอายุราชการซึ่งติดเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้หมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)กำหนด และไม่สามารถนำอัตรดังกล่าวไปใช้ได้ รวมถึงให้ระบุจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาดังกล่าวด้วย เพื่อจักได้ตรวจสอบและควบคุมการใช้อัตราตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการต่อไป

และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน
การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว203 เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน

1. ศธ04009/ว203

2. ส่งที่ส่งมาด้วย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ