“ฝันใกล้เป็นจริง” กคศ.ต่อรองออมสิน ลดดบ.ครูเหลือ4%

379

เลขาฯ
ก.ค.ศ.เผยโครงการลดภาระหนี้ครูฯ ผู้กู้ต้องสมัครใจ
เสนอออมสินลดดอกเบี้ยเหลือ 4% แก้ปัญหาหนี้สิ้นครู ไม่เห็นด้วยเรื่องประกัน
ส่งผลให้เงินที่ใช้ชำระเงินต้นลดลง แต่ไม่ห้าม
หากแต่ธนาคารต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน และเกิดจากความสมัครใจของผู้กู้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
กล่าวถึงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกับธนาคาร
ออมสินว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ในเบื้องต้นตนได้พูดคุยกับทางธนาคารออมสินเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้สินครูฯ ซึ่งในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้
ตนได้กำชับไปว่าในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
ครูผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมโดยความสมัครใจ
และครูจะต้องรับทราบเงื่อนไขในโครงการอย่างละเอียด เช่น
ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้กู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน,
วงเงินกู้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน
ส่วนแรกนำไปชำระเงินต้นที่ครูเป็นหนี้อยู่กับธนาคารออมสิน
สำหรับส่วนที่สองจะแบ่งเงินไว้สำหรับชำระเงินกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) รายเดือน เป็นต้น
และตนยังเสนอให้ทางธนาคารออมสินปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราเดียวกัน
ทั้งหมด คือ 4%
ซึ่งทางธนาคารออมสินจะต้องนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการของธนาคารเพื่อ
พิจารณาก่อนอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
หากธนาคารออมสินเห็นชอบจะเป็นการลดดอกเบี้ยให้ครู
ก็จะทำให้เงินที่ต้องส่งรายเดือนลดลง ทำให้ครูเหลือเงินใช้มากขึ้น
และจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครูได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสินยังเสนอให้มีการยังมีการทำประกัน
เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ที่ใช้ในโครงการ
กรณีที่ผู้กู้อยู่ไม่ครบกำหนดสัญญาก็จะไม่กระทบเงิน ช.พ.ค.
ซึ่งผมไม่เห็นด้วย
เนื่องจากการเข้าโครงการจะต้องแบ่งเงินเป็นสองส่วนอยู่แล้ว
หากมีเรื่องประกันเข้ามาก็จะต้องแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่ง
ส่งผลให้เงินที่จะใช้ชำระเงินต้นมีจำนวนลดลง และให้ตัดข้อเสนอนี้ออก
แต่ผมไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำประกัน
ซึ่งหากทางธนาคารต้องการที่จะให้ผู้กู้ทำประกัน
จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน
และการทำประกันจะต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้กู้จริงๆ ไม่มีการบังคับ
ผู้กู้ รวมถึงทายาทรับทราบในรายละเอียดทั้งหมด
ป้องกันปัญหาว่าครูจะไม่มีการอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็นในการทำประกันด้วย
ทั้งนี้
หากข้อตกลงได้ข้อสรุปและได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการลงนามความร่วมมือต่อไป
ซึ่งอยากจะดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุด” เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์