พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID – 19

4268
พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID - 19
พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID – 19

พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID – 19

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวที่สําคัญและน่าสนใจ ในเรื่อที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชื่อส่งผลกระทบโดยตรต่อชีวิต ความเป็นอยู่ขอประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจและแรงงาน ที่เกี่ยวข้อ ทําให้สภาวะเศรษฐกิจขอประเทศเกิดการชะลอตัวเป็นอย่างมาก

รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํามาตรการ แผนงาน หรือโครงการเยียวยาและบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้สถาบันการเงินดําเนินการจัดทํามาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในครั้งนี้

สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อนําไปชําระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต ของผู้กู้ยืมต่างมีภาระทางครอบครัวที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ จึงได้กําหนดมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาสภาพคล่องทางการเงินและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาด โดยได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการ ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และมีมติเห็นชอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีสาระสําคัญดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 

1) ต้องเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ที่ทําสัญญากู้ยืมอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่รวมผู้ที่กู้ยืมประจําปีงบประมาณ 2563) 

2) ไม่มีหนี้ค้างชําระติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือน

3) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องดําเนินคดีหรือการประนอมหนี้ 

  1. วิธีการให้ความช่วยเหลือ 

1) พักชําระหนี้เงินต้น พร้อมวดคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเดิม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องดําเนินการใด ๆ 

2) หากผู้กู้ยืมส่งชําระหนี้ในระหว่างพักชําระหนี้เงินต้น ให้คิดเป็นเงินต้นทั้งจํานวน โดยงดคิดดอกเบี้ย สําหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชําระให้ตัดชําระดอกเบี้ยและเงินต้นในส่วนที่ค้างชําระก่อน 

  1. หลังครบกําหนดระยะเวลาการพักชําระหนี้เงินต้นและคิดดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วให้ผู้กู้ยืมพ่อนชําระหนี้รายงวดตามปกติ 

4. สําหรับเงินต้นที่พักชําระหนี้ ให้ ธ.ก.ส. กําหนดจํานวนเงินเพิ่มที่จะส่งชําระหนี้จากงวดปกติ เพื่อชําระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในสัญญาเดิม

สํานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พ.ศ. 2563 จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืม ได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์เช่นนี้ จากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความช่วยเหลือ 4,096 ราย เป็นเงิน 324 ล้านบาท

หากมีข้อซักถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. โทรศัwท์ 02 280 7972 – 4 หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่หักเงินเดือนของท่านต่อไป

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ.

พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID - 19
พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID – 19
พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID - 19
พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือนเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID – 19

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.