วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาพิจารณาย้าย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่ง ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิจารณาย้าย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่ง ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

พิจารณาย้าย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่ง ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมาตรา 9 กำหนดให้ปรับเปลี่ยนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี มาตรา 9 กำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทำหน้าที่การบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดไว้จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของ กศจ. และมาตรา 11 กำหนดให้ กศจ. ดำเนินการงานที่ค้างอยู่ก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ไปจนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. ในครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

พิจารณาย้าย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่ง ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพันจากตำแหน่งและการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 แล้ว ซึ่งจะทำให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาสามารถมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงต้องมีการกำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาย้ายและการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

Advertisement

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย มหกรรมการเงินครูครั้งใหญ่ Unlock a Better Life สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 17-18 ธันวาคม 2565

คุรุสภา บอร์ดคุรุสภา แต่งตั้ง รองเลขาคุรุสภาคนใหม่ 2 ราย เช็ครายละเอียดที่นี่

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments