พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ชมรมครูฯ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เหตุ ลดทอนคุณค่าครู

2557
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ชมรมครูฯ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เหตุ ลดทอนคุณค่าครู
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ชมรมครูฯ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เหตุ ลดทอนคุณค่าครู

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ชมรมครูฯ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เหตุ ลดทอนคุณค่าครู

advertisement

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ชมรมครูฯ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เหตุ ลดทอนคุณค่าครู           แถลงการณ์ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์
https://www.facebook.com/groups/teacherclubbkk
ฉบับที่ 1/2564
16 พฤษภาคม 2564

เรื่อง คัดค้าน “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….”
(ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 488/2564)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0906/68 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ… รวม 2 ฉบับ กับนโยบายของคณะรัฐมนตรี อันมีสาระสำคัญของหนังสือว่า หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับผลการพิจารณา จะเป็นเอกสารที่ต้องจัดส่งให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป นั้น

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ได้ร่วมเครือข่ายกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและไม่ไว้วางใจ เนื่องจาก ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในทางที่ ลดทอนคุณค่าของครูลงจากเดิม ในหลัก 3 ประการ กล่าวคือ 1) ไม่มีการบัญญัติว่า “วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” 2) ไม่มีการบัญญัติว่า “ครูฯ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” และ 3) ไม่มีการบัญญัติคำว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” แต่บัญญัติคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา”

(2)
การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกฎหมายเช่นนี้เอง จึงก่อให้เกิดความไม่สบายใจและไม่ไว้วางใจ โดยครูผู้เป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา 38 – 44 หมวด 3 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งการกำหนดตำแหน่งฯ นี้เองถือได้ว่า เป็นจุดแข็งเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพครู สามารถที่จะทำให้ผู้ที่รักและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้เกิดความมั่นคงและเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพอันเป็นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนดีและคนเก่งมาเรียนในสาขาวิชาชีพครู ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมจากสถาบันผลิตครู และเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้ว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะเป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักตามมาตรา 4 ดังกล่าวได้

การไปลดทอนคุณค่าของครูลงจากเดิม เช่นนี้ อาจกระทบต่อมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งผลให้สังคมเกิดความไม่มั่นใจต่อจิตวิญญาณของความเป็นครู จรรยาบรรณ ความรักความเอาใจใส่ การเสียสละทุ่มเท และคุณภาพของครู โดยอาจกระทบต่อเนื่องไปยังคุณภาพของผู้เรียน ในทางตรงกันข้าม หากจะคาดหวังคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น จึงควรที่จะพัฒนาวิชาชีพครูจากรากฐานเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งชมรมฯ เชื่อว่า วิชาชีพครูเมื่อพัฒนาได้ถูกทาง จักสามารถที่จะสร้างคุณภาพของการศึกษาชาติได้ ซึ่งการไปลดทอนคุณค่าของครูลงจากฐานเดิมด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ จึงมิใช่เหตุผลที่ยอมรับได้

advertisement

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ จึงขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และเห็นควรสนับสนุนข้อเสนอของหนังสือเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย

(3)
ที่ ค.อ.ท. 03/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข้อเสนอประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) อีกทั้งขณะนี้ เครือข่าย 300 องค์กรที่ร่วมกับ ค.อ.ท.ได้ดำเนินการยื่นหนังสือในหลักการเดียวกันกับหนังสือฉบับดังกล่าว ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้โปรดช่วยดำเนินการตามข้อเสนอ
ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ จึงขอแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติฯ และขอได้โปรดให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอของ ค.อ.ท.ก่อนที่จะนำ ร่างฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไป หากมีการแก้ไขร่างฯ ก่อนนำเข้าสู่สภา ก็จักเป็นผลงานของรัฐบาลและรัฐสภาไทย ที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พร้อมจะร่วมการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ โดยมีความมั่นว่าจะได้ครูที่มีคุณภาพ และจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้จริง

ไกรทอง กล้าแข็ง
ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

advertisement

 

ตู้ ปณ. 29 ปณฝ.หัวหมาก กทม. 10243
โทร 08 9444 0493
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ชมรมครูฯ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เหตุ ลดทอนคุณค่าครู จาก ไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์