Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ฟังชัดๆ จาก รมว.ศธ.!! เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู แบบใหม่!!

Advertisement

1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา ได้เผยแพร่ผลการประชุม ก.ค.ศ. โดย ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเกณฑ์การประเมินจะทำตามตัวชี้วัดประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าการประเมินรูปแบบใหม่จะไม่เป็นธรรมนั้น ยืนยันว่าแบบประเมินนี้เป็นธรรม เพราะมีระเบียบการประเมินอย่างรัดกุมเข้มข้น รวมถึงหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อาจทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึงนั้นก็สามารถมอบหมายให้รองผอ.รร.ช่วยดูแลได้ อีกทั้งผู้รับการประเมินไม่พอใจก็สามารถยื่นอุทธรณ์และร้องเรียนได้ตามลำดับขั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ คือ การคัดเลือกครู ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตรา 50 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ อาจคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้

Advertisement

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ในกรณี ดังนี้ กรณีมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีมีสัญญาณผูกพันตามโครงการพิเศษ /นักเรียนทุน กรณีการบรรจุในพื้นที่เกาะ บนภูเขาสูง เสี่ยงภัย หรือพื้นที่พิเศษ หรือการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) /อ.ก.ค.ศ. อนุมัติ
โดยมีเงื่อนไข คือ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง สำหรับกรณีการบรรจุในพื้นที่เกาะ บนภูเขาสูง เสี่ยงภัยฯ มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี

“เป็นครั้งแรกที่ยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู ตามมาตรา 50 ซึ่งเป็นมาตราที่งดงาม ให้ได้มีการใช้ตามกฎหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย หรือแก้ปัญหา
กรณีประกาศรับครูในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้มาสมัคร ทั้งนี้ การพิจารณารับครูตามาตรา 50 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กศจ.ต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้ ไม่ใช่เลือกจากความชอบ หรือ ใครมาสั่ง การดำเนินการต้องทำเป็นองค์คณะ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือถูกร้องเรียน ว่า เป็นการบรรจุที่ผิด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา : เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

You might also like