Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ฟังชัดๆ จาก รมว.ศธ.!! เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู แบบใหม่!!

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา ได้เผยแพร่ผลการประชุม ก.ค.ศ. โดย ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ครู โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเกณฑ์การประเมินจะทำตามตัวชี้วัดประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Advertisement

โดยให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าการประเมินรูปแบบใหม่จะไม่เป็นธรรมนั้น ยืนยันว่าแบบประเมินนี้เป็นธรรม เพราะมีระเบียบการประเมินอย่างรัดกุมเข้มข้น รวมถึงหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อาจทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึงนั้นก็สามารถมอบหมายให้รองผอ.รร.ช่วยดูแลได้ อีกทั้งผู้รับการประเมินไม่พอใจก็สามารถยื่นอุทธรณ์และร้องเรียนได้ตามลำดับขั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ คือ การคัดเลือกครู ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตรา 50 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ อาจคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้

Advertisement

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ในกรณี ดังนี้ กรณีมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีมีสัญญาณผูกพันตามโครงการพิเศษ /นักเรียนทุน กรณีการบรรจุในพื้นที่เกาะ บนภูเขาสูง เสี่ยงภัย หรือพื้นที่พิเศษ หรือการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) /อ.ก.ค.ศ. อนุมัติ
โดยมีเงื่อนไข คือ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง สำหรับกรณีการบรรจุในพื้นที่เกาะ บนภูเขาสูง เสี่ยงภัยฯ มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี

“เป็นครั้งแรกที่ยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู ตามมาตรา 50 ซึ่งเป็นมาตราที่งดงาม ให้ได้มีการใช้ตามกฎหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย หรือแก้ปัญหา
กรณีประกาศรับครูในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้มาสมัคร ทั้งนี้ การพิจารณารับครูตามาตรา 50 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กศจ.ต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้ ไม่ใช่เลือกจากความชอบ หรือ ใครมาสั่ง การดำเนินการต้องทำเป็นองค์คณะ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือถูกร้องเรียน ว่า เป็นการบรรจุที่ผิด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา : เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

You might also like