Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ภาพรวมโครงการนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Advertisement

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภาพรวมของการดำเนินโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)”
ภายหลังนำร่องมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนกว่า 4,100
แห่งทั่วประเทศ

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำร่องโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 ขณะนี้ผลการประเมินโครงการพบว่า
ภาพรวมของโครงการและผลตอบรับเรียบร้อยดี และมีความก้าวหน้าจำนวนมาก
และมีบางส่วนที่ยังพบปัญหาอุปสรรค
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการแก้ไขในแต่ละจุด
ตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนะต่อไป

โดยการแก้ไขปัญหา จะไม่ใช้วิธีการแก้แบบกวาดหรือแก้แบบรวมๆ
แต่จะลงไปในรายละเอียดของจุดอ่อนแต่ละจุด เช่น
การจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่จะต้องเน้นทั้ง 4H คือ ด้านสติปัญญา (Head)
ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ
(Health)
แต่โรงเรียนบางแห่งยังเน้นเฉพาะกิจกรรมที่ถนัดหรือเก่งเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น
ซึ่งก็เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ
ของแต่ละโรงเรียน จะจัดให้ได้ดีเหมือนกันทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องช่วยเหลือ ปรับแก้
ดูแลและสนับสนุนความรู้ วิธีการ เทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
แก่โรงเรียนเหล่านั้นเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้โครงการนี้จะทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความสุข
แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกว่าโครงการสำเร็จหรือไม่
ซึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่จะช่วยตอบโจทย์เด็กไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
คือประมาณ 1,200 ชั่วโมงต่อปี ทั้งที่เด็กในประเทศอื่นๆ
ไม่ได้ใช้เวลาเรียนมากขนาดนี้แต่ก็สามารถแข่งขันได้

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการจะค่อยๆ ปรับแก้
และจะสรุปรายละเอียดภาพรวมภายหลังดำเนินโครงการนำร่องในช่วงปิดภาคเรียนนี้
เพื่อเตรียมการรับมือโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการรอบใหม่
ซึ่งจำเป็นต้องระดมทุกฝ่ายมาร่วมกัน
โดยเฉพาะครูที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญต่อไป

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มกราคม 2559

You might also like