Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มกธ.ระส่ำ!คุรุสภาปฏิเสธให้ตั๋วนักศึกษา 2,000 ราย

Advertisement

“ส่วนเกิน”โควตาขออนุมัติหลักสูตร/หลังยื่นขออนุโลมใช้วิธีอบรม/สอบเพื่อให้ใบอนุญาต

คุรุสภาไม่อนุมัติข้อเสนอขอเยียวยาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ให้ นศ.ปริญญาโท
บริหารการศึกษา ที่เกินโควตา 2,000 คน
ผ่านการอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ระบุยังไม่เคยใช้วิธีนี้
และมติเห็นชอบในหลักการปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สอดคล้องเกณฑ์
ก.ค.ศ. เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่จบสายบริหารการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารได้
พร้อมรับรองปริญญาหลักสูตรครู 5 ปี มหาวิทยาลัย 16 แห่ง พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า
จากกรณีที่ที่ประชุมคุรุสภาเคยมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
เฉพาะปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าว
โดยการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา
ซึ่งที่ประชุมหารือร่วมกันแล้ว
เห็นว่าระบบการจัดสอบและอบรมไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน

ดังนั้นจึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา จำนวนกว่า 2,500 คน
โดยคุรุสภาได้ตรวจสอบข้อมูลจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
เปิดหลักสูตรดังกล่าว ในจำนวนนักศึกษาเพียง 500 คนเท่านั้น
เท่ากับว่ามีการรับนักศึกษาเกินหลักสูตรถึง 2,000 คน
ดังนั้นจึงถือว่าผิดหลักเกณฑ์ที่ขออนุมัติหลักสูตรกับ กกอ.
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติไม่อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
จำนวน 2,000 คน ดังกล่าว

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า
ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
โดยจะเพิ่มเติมให้ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ผู้บริหารการศึกษาได้
แต่จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรอง
เพื่อที่จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
และแก้ปัญหาครูมุ่งไปเรียนแต่สายบริหารอย่างเดียว
อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้แก่ผู้ที่ไม่ได้จบสาขาบริหารการศึกษา
แต่สนใจที่จะเป็นผู้บริหารด้วย และในส่วนของผู้ที่จบปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา ก็ยังคงได้ใบอนุญาตฯ
ผู้บริหารการศึกษาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการอบรมได้นั้น
คุรุสภาจะเป็นผู้ไปกำหนดและนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
คาดว่าภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2561

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร
5 ปี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา
จังหวัดตาก 2.มทร.ล้านนา จ.พิษณุโลก 3.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่
มทร.ล้านนาม จ.เชียงราย 5.มทร.กรุงเทพ
6.มทร.มหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
จังหวัดนครราชสีมา 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จ
8.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 9.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และในระดับปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มรภ.ชัยภูมิ 3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รวมถึงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 3
แห่ง แบ่งเป็นปริญญาโท ได้แก่ มรภ.เทพสตรี และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปริญญาเอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like