Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มติครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา กำหนดให้ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี

Advertisement

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คือ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเดิมเป็นวันฉัตรมงคลนั้น ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี และรับทราบการแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

● การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี อีก 2 วัน ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้กำหนดวันสำคัญของชาติไทยเพิ่มเติม ได้แก่

  •  วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  •  วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ กรณีวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล (วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี

Advertisement

สำหรับกรณีส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติในเรื่องเดียวกันนี้แล้ว กล่าวคือ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศ และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


● รับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี่ยนแปลงโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิม นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็น โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/4/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like