Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มติครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา กำหนดให้ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี

Advertisement

0

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง คือ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเดิมเป็นวันฉัตรมงคลนั้น ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี และรับทราบการแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

● การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี อีก 2 วัน ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้กำหนดวันสำคัญของชาติไทยเพิ่มเติม ได้แก่

  •  วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  •  วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ กรณีวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล (วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี

Advertisement

สำหรับกรณีส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติในเรื่องเดียวกันนี้แล้ว กล่าวคือ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศ และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


● รับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี่ยนแปลงโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิม นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็น โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/4/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like