มติสทศ. ไม่ขัดข้องการยกเลิกสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา2563

2518
มติสทศ. ไม่ขัดข้องการยกเลิกสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา2563
มติสทศ. ไม่ขัดข้องการยกเลิกสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สทศ. ได้เผยแพร่ มติคณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid 19

 

และคณะกรรมการสทศ. ยังมีความเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจกำหนดไว้และจะได้วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบกรณีการทดสอบ หรือ การยกเลิก การสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

มติสทศ. ไม่ขัดข้องการยกเลิกสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา2563
มติสทศ. ไม่ขัดข้องการยกเลิกสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูลจาก สทศ.