มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

1025

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

มติ ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่าง ศธ. กับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรอบความร่วมมือฯ) โดยให้ปลัด ศธ. เป็นผู้ลงนามในกรอบความร่วมมือฯ

สาระสำคัญของร่างกรอบความร่วมมือฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีสาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย

1.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะแนะนำผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เหมาะสม
2.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยร่วมกันจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาจีนจากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และกำหนดแผนการทำงานสำหรับทุก 5 ปี ตามความต้องการของฝ่ายไทย
3.การฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย มีการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศธ. ร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือด้านภาษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจีน-ไทย
(2) มอบทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย
(3) ฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.การจัดส่งครูสอนภาษาจีนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะจัดส่งครูสอนภาษาจีนประเภทต่าง ๆ มาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและจัดหาครูผู้ดูแลและประสานงานโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ (ครูอาสาสมัครฯ) และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องให้มาประจำการที่ประเทศไทย ส่วน ศธ. จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้เดินทางไปฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ครูอาสาสมัครฯ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ให้แก่ครูผู้ดูแลและประสานงานโครงการฯ
5.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” โดย ศธ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้เข้าแข่งขัน
6.โครงการจีนศึกษาแบบใหม่ โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะช่วยเหลือนักเรียน เยาวชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการไทยที่มีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือทำการวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
7.การส่งเสริมและขยายระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยสนับสนุนให้การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test: YCT) เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาจีนของ ศธ. และเป็นมาตรฐานของการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาจีน
8.การรับรองคุณภาพครูภาษาจีนนานาชาติ โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะช่วยสนับสนุน ศธ. ในการจัดการทดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณภาพครูภาษาจีนนานาชาติ

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือฯ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ทั้ง 2 ฝ่ายลงนาม โดยจะมีอายุ 5 ปี และขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (ศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ) กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

1.แผนความร่วมมือด้านภาษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและจีน มีการดำเนินการดังนี้ (1) โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนในรูปแบบ 3+1 (ศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี และศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 1 ปี) (2) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (3) โครงการจีนศึกษาแบบใหม่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
2.แผนความร่วมมือด้านการพัฒนาครูในด้านภาษาจีนและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยไทยและจีนจะดำเนินการร่วมกันในรูปแบบของการจับคู่ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์และครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาในด้านภาษาจีนและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
3.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” โดย อว. จะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกในระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน (ครูอาสาสมัครฯ) โดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ จะจัดส่งครูอาสาสมัครฯ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัด อว. เพื่อสอนภาษาจีนตามความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง
5.การใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบระดับภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะส่งเสริมให้มีการพิจารณาใช้ผลสอบ HSK เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีนในมหาวิทยาลัยไทย
6.ทุนสนับสนุนแปลงานวิจัย โดยสนับสนุนให้นักวิชาการไทยเข้าร่วมโครงการจีนศึกษาแบบใหม่ของศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาจีนฯ เพื่อตีพิมพ์หรือแปลผลงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
7.การจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคลากรของ อว. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ360องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (1/2565)