มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 13 สิงหาคม 2563

1842
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 13 สิงหาคม 2563
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 13 สิงหาคม 2563

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 13 สิงหาคม 2563

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับประทรวงศึกษาธิการ 13 สิงหาคม 2563 มี  2 เรื่อง ดังนี้
– รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ/ประเมินตนเอง (การพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารจัดการขยะ และระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ eMENSCR)
– กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยวันสงกรานต์

1.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

1) ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการ
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บูรณาการการทำงานเรื่องเด็กปฐมวัยทั้งด้านบริการสธารณสุข การจัดการศึกษา
การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
2) ให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับมหาวิทยาลัย­­­­ราชภัฏในพื้นที่จัดให้มีระบบฝึกอบรมและระบบให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดระบบพี่เลี้ยงให้ครูและผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งให้คณะกรรมการด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์เด็กเล็ก

2.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 2 วัน
2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน
3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป
                    สาระสำคัญของเรื่อง 
1. โดยที่วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประเพณีที่ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างในภาคเอกชน รวมทั้งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่งแล้วและผู้ที่หายจากการติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ดังนั้น ในครั้งนี้ จากการหารือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม รวมทั้งคำนึงถึงสภาพการจราจรที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563
2. การกำหนดให้วันวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 และทำให้ในภาพรวมจะมีวันหยุดราชการประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 19 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปีใหม่                                                             1 มกราคม       1 วัน
2. วันมาฆบูชา                                                             19 กุมภาพันธ์    1 วัน
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช                 6 เมษายน        1 วัน
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4. วันฉัตรมงคล                                                            4 พฤษภาคม     1 วัน
5. วันวิสาขบูชา                                                            6 พฤษภาคม     1 วัน
6. วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ                  11 พฤษภาคม   1 วัน
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ                        3 มิถุนายน       1 วัน
พระบรมราชินี
8. วันอาสาฬหบูชา                                                        5 กรกฎาคม      1 วัน
9. วันเข้าพรรษา                                                           6 กรกฎาคม      1 วัน
10. วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์                                     27 กรกฎาคม    1 วัน
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร             28 กรกฎาคม    1 วัน
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง        12 สิงหาคม      1 วัน
และวันแม่แห่งชาติ
13. วันหยุดชดเชยสงกรานต์ (เสนอครั้งนี้)                              4 และ 7 กันยายน 2 วัน
14. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      13 ตุลาคม       1 วัน
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15. วันปิยมหาราช                                                        23 ตุลาคม       1 วัน
16. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม        5 ธันวาคม       1 วัน
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17. วันรัฐธรรมนูญ                                                        10 ธันวาคม      1 วัน
18. วันสิ้นปี                                                                31 ธันวาคม      1 วัน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34164