มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562 แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ใหม่

1862

มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562
แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ใหม่

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับทุกท่านเช่นเคยครับ ตาม  มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562   แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง  ซึ่งทีมงาน  ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  คือ  เพจ ศธ.360 องศา  เป็นอย่างสูงครับ  ติดตามอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ..

มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562 แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ใหม่
มติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษา  24  ธันวาคม  2562 แต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  และ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ใหม่

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนี้

 

 1. ประธานกรรมการ
  1.1 นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  2.1 ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
  2.2 นายเธียรชัย ณ นคร
  2.3 รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
  2.4 ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
  2.5 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
  2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3.1 นางวราภรณ์ สีหนาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณและติดตามอ่านข่าวนี้ได้ที่